mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Anna Jöborn, vd

År 2021

Forskningssatsningar

Mistra möter

Mistra i siffror

Kapitalförvaltning

Styrelseordförande

English

År 2021 på Mistra

2021
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Anna Jöborn, vdMistras vd Anna Jöbornom året som gåttÅr 2021 dominerades samhällsdebatten i hög utsträckning av coronapandemin och klimatfrågan. Det uppskjutna klimattoppmötet genomfördes i Glasgow under hösten och vi är stolta över att forskare från våra forskningsprogram bidrog med sin kunskap i den politiska debatten. Energifrågorna seglade upp som en het fråga då elpriset i Sverige sköt i höjden. Under året startade två nya Mistraprogram, det ena med fokus på just en rättvis klimatomställning, det andra med en vision om ett konkurrenskraftigt och hållbart energisystem.Insikten om förlusten av arter, utarmningen av biologisk mångfald, och därmed risken att förlora grundläggande funktioner i jordens ekosystem, har också landat hos fler aktörer. Inte minst inom finanssektorn. Under hösten öppnade vi en utlysning med fokus på biologisk mångfald och det finansiella systemet och vi utlyste också medel till ett program som tar sig an havet och den blå ekonomin.Efterfrågan på kunskap om klimat- och miljöfrågor är nästan omåttlig och önskan om omedelbara svar och enkla lösningar är en stor utmaning. Det gäller att vara beredd att lära längs vägen. Här har forskningen en viktig roll att spela. I Mistras forskningssatsningar har forskarna en nära dialog med användarna av kunskapen och vi har forskningsprogram som särskilt belyser miljökommunikationens utmaningar. Under året har vi på Mistras kansli tillsammans med forskare och samhällsaktörer arrangerat ett antal webbinarier och panelsamtal som satt ljuset på klimatfrågorna, kunskapsläget om insekter, framtidens matsystem och hållbart mode. I våra pågående forskningsprogram fördjupar forskare tillsammans med olika samhällsaktörer kunskapen om målkonflikter och möjliga vägar till omställning av energisystemen, livsmedelsproduktionen, infrastrukturen för transporter, vatten och avlopp samt hushållens konsumtion. Det som kännetecknar många av våra satsningar är att utmana givna sanningar och att anlägga ett systemperspektiv på frågorna.Spelplanen för näringslivet förändras snabbt. Utvecklingspotentialen för klimatsmarta resurseffektiva processer, tjänster och produkter är stor. Här finns en verklig möjlighet för svenska företag att vara föregångare. Flera av Mistras forskningsprogram skapar förutsättningar för ett mer hållbart näringsliv. Forskare och näringslivspartners utvecklar allt från helhetskoncept för ökad resurseffektivitet, riskbedömningar och hållbar plast- och kemikalieanvändning till digitala metoder som främjar ett hållbart skogsbruk.År 2021 har varit ett år då Mistra bidragit med forskning som har potential att göra verklig skillnad. Vi kommer fortsätta på den inslagna vägen med ambitionen att ligga steget före och identifiera nya angelägna kunskaps- och forskningsbehov framöver. Klimat- och miljöfrågorna kan ibland te sig svårgripbara och abstrakta. De berör närmast existentiella frågor. Därför tror vi på samarbete över gränserna där humaniora och konstnärlig verksamhet kan bidra till att visualisera och bredda perspektiven.När vi nu skriver 2022 är det 50 år sedan den tongivande internationella miljökonferensen i Stockholm ägde rum och det är dags att fira 50-årsjubileum för bildandet av FN:s miljöprogram, UNEP. Vi hoppas få fler medresenärer när vi nu fortsätter vår resa mot en mer hållbar framtid. Dags att kavla upp ärmarna.Anna Jöborn, vd Mistra Avsnitt 2 Januari: Två nya ansikten på MistraEfter årsskiftet välkomnade Mistra två medarbetare tillbaka till kansliet. Både Fredrik Gunnarsson, ekonomichef och Johan Edman, programansvarig, har arbetat på Mistra tidigare och förstärker verksamheten med sina erfarenheter.https://www.mistra.org/nyhet/tva-nya-ansikten-pa-mistra/ FebruariUtlysning inom Mistra Innovation 23Mistra Innovation 23 (MI23) öppnade sin andra utlysning där små och medelstora svenska företag bjöds in att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och till en hållbar utveckling i samhället.https://www.mistra.org/nyhet/nu-oppnar-ny-utlysning-inom-mistra-innovation-23/InsectGapMap ett steg i Mistras analys inom biologisk mångfaldSom en del av Mistras process för nya forskningssatsningar inom området biologisk mångfald och åtgärder för att vända förlust av livsmiljöer initierades projektet InsectGapMap. Rapportförfattaren och experter diskuterade resultaten på ett Mistra Dialog-webbinarium. https://www.mistra.org/nyhet/insectgapmap-ett-steg-i-mistras-analys-inom-biologisk-mangfald/ Mars40 MSEK till forskning för rättvis fossilfri framtidMistras styrelse beslutade att bevilja programförslaget FAIRTRANS, med Stockholms universitet som huvudsökande, till utlysningen ”Samhällstransformation med fokus på klimat”. Mistra och Formas kommer att samfinansiera forskningsprogrammet vars mål är att bana väg för en rättvis fossilfri framtid.https://www.mistra.org/nyhet/40-msek-till-forskning-for-omstallningen-till-en-fossilfri-framtid/Johan Kuylenstierna tar plats i Mistras styrelseGlobal politik i rätt riktning, konkurrenskraftig förnybar energi och mognad hos näringsliv och medborgare. Tre anledningar till att Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna hyser en stark tilltro till att vi når de uppsatta klimatmålen. Som ny ledamot i Mistras styrelse ser han fram emot diskussioner om hur forskning får effekt i politiska beslutsprocesser.https://www.mistra.org/nyhet/johan-kuylenstierna-tar-plats-i-mistras-styrelse/ AprilResebeteenden i spåren av Covid-19 förvånarHur har Covid-19-pandemin påverkat resande i Sverige? Och hur kan positiva förändringar tas tillvara? Den Mistrafinansierade studien Alternativa resepraktiker? – Potentiella beteendeförändringar i spåren av Covid-19 ville öka förståelsen för förändringar i resebeteende gällande affärsresor och arbetspendling.https://www.mistra.org/nyhet/resebeteenden-i-sparen-av-covid-19-forvanar/ Maj Framtidens matMistra och Swesif anordnade webbinariet Framtidens mat där bland annat forskare från Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption deltog. Expertpanelen diskuterade hur produktion och konsumtion av mat kan förändras i en mer hållbar riktning, betydelsen av politisk styrning och möjligheterna med hållbara investeringar i livsmedelssektorn.https://www.mistra.org/nyhet/sa-ska-livsmedelssektorn-blir-mer-hallbar/EU öppnar upp för lagändringar gällande gensaxenKunskap och dialog om modern växtförädling är syftet med projektet Växtnoden. Mistra har bidragit med finansiering till projektet och initiativet innebär att kompetens och resultat från Mistra Biotech (2012–2019) fortsatt kan tas tillvara. https://www.mistra.org/nyhet/eu-oppnar-upp-for-lagandringar-gallande-gensaxen/ JuniRapport om kopplingen mellan biologisk mångfald och det finansiella systemetDet finns ett akut behov av forskning för att identifiera, och bryta, det skadliga sambandet mellan den globala ekonomin och förluster av biologisk mångfald. Det är budskapet i en rapport om biologisk mångfald och det finansiella systemet, skriven av expertgrupp som ett steg i Mistras forskningsinitieringsprocess.https://www.mistra.org/nyhet/mistra-slapper-rapport-om-kopplingen-mellan-biologisk-mangfald-och-det-finansiella-systemet/Projekt får finansiering inom Mistra Innovation 23Sex projekt med potential att leda till miljöförbättringar och stärka Sveriges konkurrenskraft beviljades medel inom innovationssatsningen Mistra Innovation 23. Bland projekten återfinns batteriåtervinning, giftfritt kompositmaterial och flergångsskydd för urinläckage.https://www.mistra.org/nyhet/sex-projekt-far-finansiering-inom-mistra-innovation-23/57 MSEK till Mistra TerraClean för att eliminera föroreningarForskningsprogrammet Mistra TerraClean tilldelades medel för en andra fas med upp till 57 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet ska bland annat bygga vidare på sitt arbete med att rena vatten från PFAS.https://www.mistra.org/nyhet/57-msek-till-mistra-terraclean-for-att-eliminera-fororeningar/Mistra Financial Systems knyter ihop säckenEfter fem års forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades forskningsprogrammet Mistra Financial Systems, MFS.https://www.mistra.org/nyhet/mistra-financial-systems-knyter-ihop-sacken/ Juli: AugustiPaneldiskussion på Stockholm Fashion WeekSom startskott på Stockholms Fashion Week, hölls konferensen Fashion Future den 31 augusti. Fokus var innovation, teknologi och hållbarhet inom modebranschen. Mistra var en av medarrangörerna och anordnade panelsamtalet Research as an accelerator – a Future Fashion System där tre aktörer från olika delar av värdekedjan delade med sig av betydelsen av forskning för att nå en mer hållbar modeindustri.https://www.mistra.org/nyhet/textilindustrin-kan-lara-av-bilindustrins-samverkan/EU:s handelssystem med utsläppsrätter blir konstKonsthallen Färgfabriken i Stockholm öppnade utställningen Symbiosis. Mistra medfinansierade ett av projekten där EU ETS, EU:s handelssystem med utsläppsrätter, blev till konst. Inom projektet arbetade forskaren Mattias Höjer och konstnären Jens Evaldsson tätt samman och fann att regelverket väcker starka känslor.https://www.mistra.org/nyhet/eus-handelssystem-med-utslappsratter-blir-konst/Filmserie lyfter Mistra Future Fashions lärdomar om hållbart modeVad är hållbart mode? Och är det överhuvudtaget möjligt? Mistra lanserade fyra filmer med lärdomar från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion med fokus på design, produktionen, affärsmodeller och återvinning.https://www.mistra.org/nyhet/filmserie-lyfter-mistra-future-fashions-lardomar-om-hallbart-mode/ September50 MSEK till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemetBristande insikt om värdet av biologisk mångfald är ett grundläggande problem i vårt ekonomiska system. Mistra öppnade sin utlysning Biologisk mångfald och det finansiella systemet med syfte att undersöka hur det finansiella systemet, genom forskning och innovation, kan utvecklas för att minimera skadan på – och maximera nyttan för – den biologiska mångfalden.50 MSEK till en andra fas för Mistra Sustainable ConsumptionMistras styrelse beslutade att tilldela forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption medel för en andra fas med upp till 50 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet arbetar för att skala upp hållbara konsumtionspraktiker.https://www.mistra.org/nyhet/50-msek-till-en-andra-fas-for-mistra-sustainable-consumption/ OktoberMistras utlysning – 50 MSEK för en hållbar blå ekonomiMistra öppnade det första steget i utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i marina områden.https://www.mistra.org/nyhet/mistras-utlysning-50-msek-for-en-hallbar-bla-ekonomi/Mistraforskare gav klimatpolitikerna rött kortI SVT Agendas specialsändning om klimatet på SVT fick forskning en betydelsefull roll. Nio forskare medverkade för att dela med sig av det senaste kunskapsläget och bemöta de åtta riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner. Flera av forskarna är engagerade inom Mistras pågående forskningsprogram.https://www.mistra.org/nyhet/mistraforskare-gav-klimatpolitikerna-rott-kort/Webbinarieserie om COP 26, minskade utsläpp och klimatanpassningI oktober startade Mistras webbinarserie om klimatet. Det första anordnades tillsammans med Formas med fokus på klimaträttvisa. Det andra anordnades tillsammans med forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit om hur den svenska klimatomställningen kan accelereras. https://www.mistra.org/nyhet/klimatrattvisa-en-stor-del-av-klimatproblematiken-fran-forsta-borjan/https://www.mistra.org/nyhet/sa-ska-den-svenska-klimatomstallningen-accelereras/ NovemberKlimatanpassning på COP26 och i Sveriges kommunerDen tredje delen i Mistras webbinarserie om klimatet handlade om klimatanpassning. Hur gick diskussionerna om klimatanpassning på COP26? Hur kan Göteborg bli världens bästa stad när det regnar? Och vilka möjligheter och utmaningar finns för klimatanpassat samhällsbyggande i Sverige? https://www.mistra.org/nyhet/klimatanpassning-pa-cop26-och-i-sveriges-kommuner/ DecemberMistras forskningsprogram förbereder underlag till FN-mötet Stockholm+50I juni 2022 arrangeras FN-mötet Stockholm+50 för att öka takten för den hållbara omställningen. Tre av Mistras forskningsprogram bidrar med underlag till en vetenskaplig rapport inför mötet.https://www.mistra.org/nyhet/mistras-forskningsprogram-forbereder-underlag-till-fn-motet-stockholm50/ Avsnitt 2 Januari: Två nya ansikten på MistraEfter årsskiftet välkomnade Mistra två medarbetare tillbaka till kansliet. Både Fredrik Gunnarsson, ekonomichef och Johan Edman, programansvarig, har arbetat på Mistra tidigare och förstärker verksamheten med sina erfarenheter.https://www.mistra.org/nyhet/tva-nya-ansikten-pa-mistra/ FebruariUtlysning inom Mistra Innovation 23Mistra Innovation 23 (MI23) öppnade sin andra utlysning där små och medelstora svenska företag bjöds in att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och till en hållbar utveckling i samhället.https://www.mistra.org/nyhet/nu-oppnar-ny-utlysning-inom-mistra-innovation-23/InsectGapMap ett steg i Mistras analys inom biologisk mångfaldSom en del av Mistras process för nya forskningssatsningar inom området biologisk mångfald och åtgärder för att vända förlust av livsmiljöer initierades projektet InsectGapMap. Rapportförfattaren och experter diskuterade resultaten på ett Mistra Dialog-webbinarium. https://www.mistra.org/nyhet/insectgapmap-ett-steg-i-mistras-analys-inom-biologisk-mangfald/ Mars40 MSEK till forskning för rättvis fossilfri framtidMistras styrelse beslutade att bevilja programförslaget FAIRTRANS, med Stockholms universitet som huvudsökande, till utlysningen ”Samhällstransformation med fokus på klimat”. Mistra och Formas kommer att samfinansiera forskningsprogrammet vars mål är att bana väg för en rättvis fossilfri framtid.https://www.mistra.org/nyhet/40-msek-till-forskning-for-omstallningen-till-en-fossilfri-framtid/Johan Kuylenstierna tar plats i Mistras styrelseGlobal politik i rätt riktning, konkurrenskraftig förnybar energi och mognad hos näringsliv och medborgare. Tre anledningar till att Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna hyser en stark tilltro till att vi når de uppsatta klimatmålen. Som ny ledamot i Mistras styrelse ser han fram emot diskussioner om hur forskning får effekt i politiska beslutsprocesser.https://www.mistra.org/nyhet/johan-kuylenstierna-tar-plats-i-mistras-styrelse/ AprilResebeteenden i spåren av Covid-19 förvånarHur har Covid-19-pandemin påverkat resande i Sverige? Och hur kan positiva förändringar tas tillvara? Den Mistrafinansierade studien Alternativa resepraktiker? – Potentiella beteendeförändringar i spåren av Covid-19 ville öka förståelsen för förändringar i resebeteende gällande affärsresor och arbetspendling.https://www.mistra.org/nyhet/resebeteenden-i-sparen-av-covid-19-forvanar/ Maj Framtidens matMistra och Swesif anordnade webbinariet Framtidens mat där bland annat forskare från Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption deltog. Expertpanelen diskuterade hur produktion och konsumtion av mat kan förändras i en mer hållbar riktning, betydelsen av politisk styrning och möjligheterna med hållbara investeringar i livsmedelssektorn.https://www.mistra.org/nyhet/sa-ska-livsmedelssektorn-blir-mer-hallbar/EU öppnar upp för lagändringar gällande gensaxenKunskap och dialog om modern växtförädling är syftet med projektet Växtnoden. Mistra har bidragit med finansiering till projektet och initiativet innebär att kompetens och resultat från Mistra Biotech (2012–2019) fortsatt kan tas tillvara. https://www.mistra.org/nyhet/eu-oppnar-upp-for-lagandringar-gallande-gensaxen/ JuniRapport om kopplingen mellan biologisk mångfald och det finansiella systemetDet finns ett akut behov av forskning för att identifiera, och bryta, det skadliga sambandet mellan den globala ekonomin och förluster av biologisk mångfald. Det är budskapet i en rapport om biologisk mångfald och det finansiella systemet, skriven av expertgrupp som ett steg i Mistras forskningsinitieringsprocess.https://www.mistra.org/nyhet/mistra-slapper-rapport-om-kopplingen-mellan-biologisk-mangfald-och-det-finansiella-systemet/Projekt får finansiering inom Mistra Innovation 23Sex projekt med potential att leda till miljöförbättringar och stärka Sveriges konkurrenskraft beviljades medel inom innovationssatsningen Mistra Innovation 23. Bland projekten återfinns batteriåtervinning, giftfritt kompositmaterial och flergångsskydd för urinläckage.https://www.mistra.org/nyhet/sex-projekt-far-finansiering-inom-mistra-innovation-23/57 MSEK till Mistra TerraClean för att eliminera föroreningarForskningsprogrammet Mistra TerraClean tilldelades medel för en andra fas med upp till 57 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet ska bland annat bygga vidare på sitt arbete med att rena vatten från PFAS.https://www.mistra.org/nyhet/57-msek-till-mistra-terraclean-for-att-eliminera-fororeningar/Mistra Financial Systems knyter ihop säckenEfter fem års forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades forskningsprogrammet Mistra Financial Systems, MFS.https://www.mistra.org/nyhet/mistra-financial-systems-knyter-ihop-sacken/ AugustiPaneldiskussion på Stockholm Fashion WeekSom startskott på Stockholms Fashion Week, hölls konferensen Fashion Future den 31 augusti. Fokus var innovation, teknologi och hållbarhet inom modebranschen. Mistra var en av medarrangörerna och anordnade panelsamtalet Research as an accelerator – a Future Fashion System där tre aktörer från olika delar av värdekedjan delade med sig av betydelsen av forskning för att nå en mer hållbar modeindustri.https://www.mistra.org/nyhet/textilindustrin-kan-lara-av-bilindustrins-samverkan/EU:s handelssystem med utsläppsrätter blir konstKonsthallen Färgfabriken i Stockholm öppnade utställningen Symbiosis. Mistra medfinansierade ett av projekten där EU ETS, EU:s handelssystem med utsläppsrätter, blev till konst. Inom projektet arbetade forskaren Mattias Höjer och konstnären Jens Evaldsson tätt samman och fann att regelverket väcker starka känslor.https://www.mistra.org/nyhet/eus-handelssystem-med-utslappsratter-blir-konst/Filmserie lyfter Mistra Future Fashions lärdomar om hållbart modeVad är hållbart mode? Och är det överhuvudtaget möjligt? Mistra lanserade fyra filmer med lärdomar från det avslutade forskningsprogrammet Mistra Future Fashion med fokus på design, produktionen, affärsmodeller och återvinning.https://www.mistra.org/nyhet/filmserie-lyfter-mistra-future-fashions-lardomar-om-hallbart-mode/ September50 MSEK till forskning om biologisk mångfald och det finansiella systemetBristande insikt om värdet av biologisk mångfald är ett grundläggande problem i vårt ekonomiska system. Mistra öppnade sin utlysning Biologisk mångfald och det finansiella systemet med syfte att undersöka hur det finansiella systemet, genom forskning och innovation, kan utvecklas för att minimera skadan på – och maximera nyttan för – den biologiska mångfalden.50 MSEK till en andra fas för Mistra Sustainable ConsumptionMistras styrelse beslutade att tilldela forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption medel för en andra fas med upp till 50 MSEK över en kommande fyraårsperiod. Programmet arbetar för att skala upp hållbara konsumtionspraktiker.https://www.mistra.org/nyhet/50-msek-till-en-andra-fas-for-mistra-sustainable-consumption/ OktoberMistras utlysning – 50 MSEK för en hållbar blå ekonomiMistra öppnade det första steget i utlysningen En hållbar blå ekonomi för Sverige. Syftet med ett framtida forskningsprogram är att stödja omställningen till en blå ekonomi med fokus på förbättrade miljöförhållanden och ökad resiliens i marina områden.https://www.mistra.org/nyhet/mistras-utlysning-50-msek-for-en-hallbar-bla-ekonomi/Mistraforskare gav klimatpolitikerna rött kortI SVT Agendas specialsändning om klimatet på SVT fick forskning en betydelsefull roll. Nio forskare medverkade för att dela med sig av det senaste kunskapsläget och bemöta de åtta riksdagspartiernas klimatpolitiska talespersoner. Flera av forskarna är engagerade inom Mistras pågående forskningsprogram.https://www.mistra.org/nyhet/mistraforskare-gav-klimatpolitikerna-rott-kort/Webbinarieserie om COP 26, minskade utsläpp och klimatanpassningI oktober startade Mistras webbinarserie om klimatet. Det första anordnades tillsammans med Formas med fokus på klimaträttvisa. Det andra anordnades tillsammans med forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit om hur den svenska klimatomställningen kan accelereras. https://www.mistra.org/nyhet/klimatrattvisa-en-stor-del-av-klimatproblematiken-fran-forsta-borjan/https://www.mistra.org/nyhet/sa-ska-den-svenska-klimatomstallningen-accelereras/ NovemberKlimatanpassning på COP26 och i Sveriges kommunerDen tredje delen i Mistras webbinarserie om klimatet handlade om klimatanpassning. Hur gick diskussionerna om klimatanpassning på COP26? Hur kan Göteborg bli världens bästa stad när det regnar? Och vilka möjligheter och utmaningar finns för klimatanpassat samhällsbyggande i Sverige? https://www.mistra.org/nyhet/klimatanpassning-pa-cop26-och-i-sveriges-kommuner/ DecemberMistras forskningsprogram förbereder underlag till FN-mötet Stockholm+50I juni 2022 arrangeras FN-mötet Stockholm+50 för att öka takten för den hållbara omställningen. Tre av Mistras forskningsprogram bidrar med underlag till en vetenskaplig rapport inför mötet.https://www.mistra.org/nyhet/mistras-forskningsprogram-forbereder-underlag-till-fn-motet-stockholm50/ Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningsprogram från 1996 fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program finns faktaruta samt länk till mer information om forskningen. Fairtrans 71.jpgForskningsprogrammet Fair Transformations to a Fossil Free Future, Fairtrans, ska med civilsamhällets erfarenheter och engagemang underlätta och påskynda en rättvis klimatomställning. Tillsammans ska akademi, civilsamhälle och andra aktörer, med olika perspektiv, skapa vetenskapligt underbyggda strategier och ramverk som upplevs som rättvisa, motiverade och effektiva.https://www.mistra.org/forskningsprogram/fairtrans/2021-202540 MSEKStockholms universitet · Kick-off i September 2021 med stor uppslutning med representanter från civilsamhället under vår kick-off. Även programmets första styrelsemöte ägde rum. · Under hösten 2021 publicerade vi vår hemsida: https://fairtrans.nu/ · Enkät G20 länder och Sverige om klimatomställning. Enkäten fick mycket mediautrymme och vår kommunikationsstrateg på Fairtrans, Owen Gaffney, fick inbjudan till G20 mötet för att presentera enkätens resultat. Mistra Electrification 70.jpgMistra Electrifications vision är att påskynda en rättvis och konkurrenskraftig omställning till ett hållbart och effektivt energisystem. Forskningsprogrammet har tre primära mål: Dels att beskriva tekniskt genomförbara och kostnadseffektiva lösningar som leder till ett fossilfritt energisystem, med särskilt fokus på elektrifiering och sektorkoppling. Dels att analysera hur fossilfria tekniker och fossilfri infrastruktur kan implementeras i den takt som krävs för att nå Sveriges utsläppsmål. Och slutligen att visa hur energiomställningen kan stötta en positiv samhällsekonomisk utveckling.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-electrification/2021-202550 MSEKEnergiforsk · Programmet startade den 1 juni 2021. Programmet har genomfört lyckad rekrytering av doktorander och en post doc. · Programmet presenterades på DN debatt den 11 mars med huvudbudskapet att möjligheterna med flexibel och smart elanvändning, nya marknader samt samhällelig genomförbarhet måste stå i fokus för energiomställningen. · Ett kick-off möte hölls den 20 september 2021. Mistra Food Futures 69.jpgMistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart samt resilient. Målen och åtgärderna kommer att analyseras i ett globalt sammanhang för att säkerställa att nationella lösningar bidrar till de globala utvecklingsmålen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-food-futures/2020-202464 MSEKSLU · Vi har avslutat det första programåret och kan se tillbaka på ett år då alla åtta arbetspaket har startat upp sina verksamheter och konsoliderat sig. Preliminära resultat tar form, exempelvis kopplat till utformning av fyra framtidsscenarier för det svenska livsmedelssystemet, utveckling av en konceptuell diskussion kring hållbarhet i livsmedelssystemet och från de 17 inledande projekt som studerar olika möjligheter att förbättra jordbrukets klimatbalans. · Under året har vi etablerat Mistra Food Futures’ Dialogs. Detta är gemensamma möten med deltagare från hela konsortiet där vi först lyssnar på en intressant presentation och sedan diskuterar ämnet tillsammans. Dialogerna genomförs ca en gång i månaden under terminstid och hittills har vi hunnit med sju dialoger. · Under senare delen av hösten genomförde vi årets stora konsortiekonferens. Under två halvdagar fick vi lyssna till aktuella frågor från de olika arbetspaketen och samlas i mindre grupper för att på djupet diskutera brännande frågeställningar från de olika arbetspaketen. Konferensen genomfördes digitalt på grund av pandemin. Vi hoppas på att 2022-års konferens går att genomföra med alla deltagare på plats. Mistra SafeChem 68.jpgForskningsprogrammets vision är att minska exponeringen av farliga ämnen genom att främja expansionen av en säker, hållbar och grön kemiindustri i Sverige. Programmet består av sex arbetspaket där forskargrupper med deltagare från olika discipliner och med varierande inriktningar kommer att arbeta tätt samman. Det största arbetspaketet handlar om att utveckla gröna kemiprocesser.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-safechem/2020–202470 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet · Programmet gick under 2021 in i en mer aktiv fas med ett stort fokus på transdisciplinära samarbeten i fallstudier inom grön kemi. Vårt mål är att redan i ett tidigt stadium i utvecklingen av nya kemiska syntesprocesser och nya material inkludera relevanta miljö- och hälsobedömningar. · Mistra SafeChem höll sin första konferens i Stockholm i november. Konferensen hade strax under 100 deltagare som lärde sig om programmets resultat hitintills, nätverkade och diskuterade strategiska frågor under en paneldebatt. Programmets forskning och resultat kommuniceras även genom en serie frukostseminarier som fortsätter under 2022. · Vetenskapliga resultat har presenterats i ett stort antal artiklar och konferensbidrag under året. Många av dessa finns också presenterade som nyheter på programmets hemsida www.mistrasafechem.se som uppdateras kontinuerligt. Mistra Sport & Outdoors 67.jpgMålsättningen för Mistra Sport & Outdoors är att skapa en rörelse för mer hållbar idrott och friluftsliv i samhället. Programmet ska etablera ett nätverksbaserat centrum för forskning, utveckling och policystöd kring hållbara lösningar inom idrott och friluftsliv.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-outdoors-sport/2020-202456 MSEKMittuniversitetet · Uppstart av tio lärandegrupper där forskare och partners tillsammans identifierat utmaningar/frågeställningar, planerat studier och börjat arbetet med att ta fram ny kunskap och hitta nya lösningar för en ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. · Programmet startade en rapportserie och publicerade bland annat tre rapporter om hur covid19 påverkat idrotten, friluftslivet och event. · Programmet arrangerade fyra webbinarier inom ramen för Mistra Sport & Outdoors, med cirka 300 deltagare från idrotten, friluftslivet, miljösektorn och akademin. Mistra Innovation 23 66.jpgSyftet med Mistra Innovation 23 är att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla innovativa idéer till kommersiella och miljöanpassade produkter, processer och tjänster. Mistra Innovation 23 är en fortsättning på den tidigare satsningen Mistra Innovation som avslutades 2019.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation-23/2020–202346 MSEKMistra · Utlysning nummer två inom MI23. · Rådens utvärdering av ansökningar samt styrelsens beslut av projekt. · Styrelsens besök på Arla Plast AB i Borensberg. Mistra Environmental Communication 65.jpgForskningsprogrammet syftar till att såväl forskning som policy och praktik ska genomsyras av förståelse av miljökommunikation som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Programmet har en tvärvetenskaplig ansats och involverar en rad vetenskapliga discipliner och centrala samhällsaktörer. Målet är att bygga vidare på befintliga tänkesätt, utveckla nya insikter och ansatser samt översätta denna kunskap till nya kommunikationspraktiker.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-communication/2019–202354 MSEKSLU, Sveriges Lantbruksuniversitet · Acclimatize. I februari anordnades Acclimatize – programmets första Think/Do-tank tillsammans med Moderna museet. Det skedde i form av ett symposium där man diskuterade vad museer har för roll i att driva på omställningen och problematisera frågor om hållbarhet. Drygt 200 anmälda fick höra många och olika berättelser om hur konst och kultur har använts och kan användas för att skapa kunskap och framkalla känslor om vår planet och den klimatkris som råder. Arbetet med Acclimatize kommer att fortsätta i olika former under 2022. · Speedtalks - Presentation av nya forskningsresultat inom miljökommunikation. I maj presenterade tio forskare inom programmet sina första forskningsresultat under sex minuter vardera. Presentationerna handlade bland annat om makt i myndigheters dialogprocesser, hur hållbarhet diskuteras i Facebookgrupper, hur konsulter och klienter i interaktion definierar hållbarhet och hur organisationer rapporterar (eller inte rapporterar) sina bidrag till de globala målen. Presentationerna finns tillgängliga på programmets Youtubekanal. · Reflektionscykeln. För att leda dialoger och samverkan krävs en förmåga att anpassa ledarskapet till vad situationen kräver. Programmet har därför tillsammans med partnern Uppsala kommun skapat Reflektionscykeln – en broschyr och vägledning som kan hjälpa till i dialoger. En workshop med utgångspunkt ur Reflektionscykeln hölls också vid årets Miljökommunikationsdagar. Mistra InfraMaint 64.jpgVisionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-inframaint/2018–202349 MSEKRISE Research Institutes of Sweden · Under hösten hölls en serie av fem webbinarier med fokus på framtidens kommunala infrastruktur. Genom dialog och samtal med experter fördjupade vi oss i förutsättningar för förvaltning och underhåll av infrastruktur i framtiden. De fem webbinarierna tog upp kompetensförsörjning, digitalisering, befolkningsutveckling, finansiering och klimatförändringarnas påverkan på infrastrukturen. Alla webbinarier går att se i efterhand på hemsidan: https://mistrainframaint.se/seminarieserie/ · Mikrolärande är vår kunskapsbank för ökad kunskapsspridning av frågor kring smart underhåll av infrastruktur. Under året har cirka 30 videoklipp publicerats med fokus på bland annat tillgångsförvaltning, biofilm i VA-nätet, dricksvattendirektivet och ISO 55000-serien. Alla delar i mikrolärandet finns här: https://mistrainframaint.se/larande/mikrolarande/ · Carolina Liljenström är forskare inom Mistra InfraMaints projekt om Minskad livscykelpåverkan av framtida infrastrukturunderhåll och i april 2021 disputerade hon med en avhandling om livscykelanalyser (LCA) av transportsystem och transportinfrastruktur. Hon har undersökt hur olika sätt att göra LCA kan användas som beslutsstöd i olika situationer, till exempel var man ska bygga infrastruktur. https://mistrainframaint.se/miljopaverkan-framtida-underhall-designstadiet/ Mistra Digital Forest 63.jpgSverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-digital-forest/2018–202261 MSEKSkogsindustrierna · Möjlighet att använda laserdata som underlag till indikatorer för biodiversitet har utvärderats. · Digitaliserad snitsling utvecklad och testad av skogsbolag, vilket ger ett mer hållbart skogsbruk med högre precision genom ett bättre beslutsstöd för skogsmaskinförare. · Internationell samverkan med nystartade systerprogram i Norge, Finland och Kanada etablerades under 2021 och visades under 1 av 2 programkonferenser under året med många hundra deltagare från flera kontinenter. Mistra Sustainable Consumption 62.jpgHållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sustainable-consumption/2017–202595 MSEKKTH · Tre forskare i programmet, Jörgen Larsson, Oksana Mont och Åsa Svenfelt, utsågs under året till experter i miljömålsberedningen. Forskarna har bistått med sin expertis och även en underlagsrapport till beredningens uppdrag att föreslå en samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtionen. · Resultat från en vetenskaplig artikel av Annika Carlsson Kanyama, Jonas Nässén och René Benders, om hur män har större klimatavtryck än kvinnor, omskrivs i The Guardian och nyheten blir sedan viral i hela världen. · Forskarna Karin Bradley, Göran Finnveden och Jörgen Larsson deltog i SVT Agenda Special Klimatutmaningen och kommenterade de politiska partiernas strategier för att nå klimatmålen 2045. Mistra TerraClean 61.jpgBehovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-terraclean/2017–2025108 MSEKKTH · VA-priset år 2021 gick till Mistra TerraClean med motiveringen ”Ansatsen och resultaten i Mistra TerraClean, att rena det svenska dricksvattnet och att lösa den globala vattenkrisen, är fascinerande”. Branschinitiativet VA-Fakta ger varje år ett VA-pris till kommun, företag, forskning eller individer som gör insatser för vattenfrågan i Sverige. · En ny teknik för att avlägsna PFAS-ämnen från vatten har utvecklats och testas i större skala i en pilotanläggning i Hammarby Sjöstadsverk i ett arbete som gått hand i hand med livscykelanalys av tekniken, kemisk samt toxikologisk bedömning av de substanser som bildas vid infångning. · Forskningsprogrammet Mistra TerraClean tilldelas anslag för en andra fas och ytterligare fyra års forskning med hållbara, smarta och konkurrenskraftiga material för ren luft och rent vatten. Mistra Carbon Exit 60.jpgProgrammet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-carbon-exit/2017–2025122 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet · Två licentatavhandlingar har lagts fram inom programmet. Are We There Yet? Combining qualitative and quantitative methods to study the introduction of CAVs in Sweden, and potential travel demand effects av Ella Rebalski och The low carbon steel industry – Interactions between hydrogen direct reduction of steel and the electricity system av Alla Toktarova. · Rapporten Accelerating the Climate Transition - Key Messages from Mistra Carbon Exit publicerades. Den består av 29 artiklar från 39 författare och summerar de första fyra årens forskning inom fem områden – byggnader och infrastruktur, transporter, styrning och beteenden, policy och hållbar klimatomställning. · Programmet har engagerat sig i bilaterala dialoger med sina slutanvändare i syfte att förbättra implementering. Det handlar om dialoger med bland annat Naturvårdsverket, miljödepartementet, Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Volvo Construction Equipment, Polestar, H2 Green Steel och Skellefteå kommun. · Mistra Carbon Exit Week var programmets viktigaste kommunikationsevenemang 2021 och bestod av fyra frukostwebbinarier som sändes live. Mistra Geopolitics 59.jpgForskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-geopolitics/2017–2024108 MSEKStockholm Environment Institute · Utmärkelse av IVA, ny bok och film samt Stockholm+50
Mistra Gepolitics fick en utmärkelse av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och en ny film om programmet lanserades. Mistra Geopolitics och SEI bidrog till Sveriges översyn av FN:s globala hållbarhetsmål, samt kommenterade Kinas femårsplan. Sju nya doktorander togs in i programmet. Boken Anthropocene (In)securities, om trygghet, otrygghet och Stockholm+50 konferensen publicerades, liksom fyra scenarier för geopolitik 2021-2023, samt en studie om klimatanpassning i internationella organisationer. Mistra Geopolitics programchef Björn-Ola Linnér samt forskare medverkade i blan annat SVT, SVT Utrikesbyrån: Kungen av kol, Dagens Nyheter.
· Rapport avslöjar stora klimatrisker för den globala livsmedelshandeln
En rapport av författare från SEI, Mistra Geopolitics och Adaptation Without Borders avslöjar klimatriskerna för den globala handeln med sex utvalda jordbruksråvaror, med slutsatsen att de utgör en allvarlig, global utmaning. Rapportförfattarna efterlyser brådskande multilaterala åtgärder. Rapporten lanserade i en video samt till media med artiklar i Dagens Nyheter, Sveriges Radio, MSN nyheter, ledare i Helsingborgs Dagblad samt Sydsvenskan, med totalt cirka åtta miljoner potentiella läsare.
· Dialogserie om geopolitiska aspekter av den gröna omställningen
Våren 2021 anordnades en dialogserie i tre avsnitt med engagerande diskussioner om aktuella ämnen. Första seminariet behandlade hur klimatsäkerhetsrisker formar det internationella samarbetet, följt av en dialog som fokuserade på klimatomställning i ett nytt geopolitiskt landskap och hur förutsättningarna för hållbarhetsarbetet påverkas av förhållandet mellan EU, Kina och USA. Serien avslutades med en framåtblick mot COP 26 där handelns och den privata sektorns roll i att uppnå en rättvis omställning diskuterades. Dialogserien engagerade närmare 400 personer. Representanter från, statliga organisationer och myndigheter, internationella tankesmedjor och NGOs, media, akademin och den privata sektorn gick att finna i publiken. Publiken var internationell, med Indien, Australien och Syd- och Nordamerika samt europeiska och afrikanska länder representerade.
Mistra SAMS 58.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH · Mistra SAMS har avslutat sin första programperiod och bjöd på en digital konferens den 16 april med presentationer av forskningsresultat, diskussioner kring hållbara och digitala mobilitetstjänster och högaktuella samhällsutmaningar. Deltagarna hade möjlighet att träffa Mistra SAMS forskare och partner från akademi och näringsliv samt planerare och politiker från lokal regional och nationell nivå bland annat Karolina Skog och Kristoffer Tamsons. · I juni och september arrangerades två Listen&Co-create workshops där Mistra SAMS forskare bjöd in sina partner och intressenter för att tillsammans ge form och planera insatser för programmets nya Living Lab som lanseras i Riksten under våren 2022. · Fyra doktorander disputerade under 2021. Liridona Sopjani: Sharing The Design Authorship Of Sustainability, Fredrik Johansson: A Shift in Urban Mobility and Parking? och Jacob Witzell: Approaching transformative futures och Tina Ringenson: Mobilising digitalisation to serve environmental goals. Mistra STEPS 57.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet · Fredric Bauer and Tobias Nielsen artikel i the Conversation: Oil companies are ploughing money into fossil-fuelled plastics production at a record rate – new research. · STEPS undersökning om svenska allmänhetens opinion om plast och reglering av plast. Rapport: The future of plastics? – Swedish public opinion on plastics policies. · STEPS har visat alternativa vägar för produktion av sockerbaserade nya furanderivat till polymerbyggstenar, samt utformat polyestrar från furanderivat och ligninbaserat vanillin med förbättrad kemisk återvinningsbarhet. · STEPS har under 2021 även anordnat temaseminarier om flamskyddsmedel, kemisk återvinning, standarder för plast och biobaserade material, tillgång till biomassa. Mistra Financial Systems 56.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/2016–202028 MSEKHandelshögskolan i Stockholm · Avslutad Misum 55.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring.https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2025133 MSEKHandelshögskolan i Stockholm · Under 2021 hade Misum ett ökat fokus på klimatforskning inom sina olika forskningsströmmar och på klimatengagemang med beslutsfattare och praktiker genom sina två största evenemang Misum Forum 2021: Responsing to climate change - challenges and possible solutions och webbinariet Bending the global emissions curve. · Misum fortsatte att främja forskningssamarbeten om hållbarhet med externa intressenter som AP7, Scania, H&M och Swesif, samt ett nytt spännande partnerskap med Doconomy och Flowe om konsumtionsrelaterade koldioxidutsläpp. Mistra REES 54.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MSEKLinköpings universitet · 2021 har genom flera exempel visat på att forskningen och de frågor som Mistra REES arbetar med är med relevant för företagen än någonsin. Ett kvitto på detta och nyttan företagen ser med forskningen och samarbetet är när studenter direkt efter examensarbetet kopplat till Mistra REES blir erbjudna en anställning hos programmets partners. · Tydligt ökad efterfrågan från politiken och andra beslutsfattare på den kunskap som skapas inom Mistra REES. Inte minst den övergripande systemförståelsen, men även hur man faktiskt skapar mer cirkulära, hållbara och resurseffektiva lösningar. Ett antal av programmets forskare har under året aktivt stöttat till exempel samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning som fått näringsdepartement att uppmana till kraftsamling för klimatomställning och konkurrenskraft genom samarbete och innovation. Ett annat exempel är Mistra REES forskares bidrag till Delegationen för cirkulär ekonomis arbete samt arbetet med den nya internationella ISO-standarden om cirkulär ekonomi. · Under 2021 har programmets forskare ofta synts i media i allt från branschtidningar som Avfall Sverige och Ny Teknik till Aftonbladet debatt. De har också varit med i ett flertal inslag på SVT där de till exempel anlitats för att kommentera produkters hållbarhet. The Seed Box 53.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 31 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet · Cries for climate justice – Images of youth activism

Under Norrköpings ljusfestival I november 2021– visades utställningen "Cries for climate justice - Images of youth activism", med berättelser och bilder från fem Fridays for Future-aktivister från sverige, Peru, Afghanistan, Uganda and Filippinerna. Utställningen är en del av The Seed Box forskningsprojekt Growing up in a Warming World: The Politics, Ethics and Aesthetics of Youth Activism for Climate Justice (som leds av Frida Buhre, Jonathan Josefsson and Eva Lövbrand, Linköping Universitet). Utställningen kan även ses på The Community Garden Festival.
· Konstvandring med The Shit Project
Den 4 september 2021 anordnade The Shit Project en konstvandring längs Sigtunaån vid Gnesta Konstrunda. The Shit Project är ett konst- och forskningsprojekt där sju konstnärer från Fungus Kingdom’s studios i Gnesta, tillsammans med fyra forskare från Uppsala universitet, arbetar med forskning om avlopp, reningsverk och matavfall inom projektet “Waste Work in the Sustainability Economy: Transforming Values of Biological Waste”. Projektet skapades med stöd av The Seed Box och Uppsala universitet. En dokumentär om projektet lanserades under The Community Garden Festival finns tillgänglig här.
· Konstutställning Kunsthall Trondheim
Sex Ecologies är ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan Kunsthall Trondheim och The Seed Box, som främjar konstnärlig forskning i skärningspunkten med miljöhumaniora. Genom ett transdisciplinärt förhållningssätt kritiserar utställningen "Sex Ecologies" (visas på Kunsthall Trondheim 9 december 2021 – 6 mars 2022) förståelser av natur, genus, sexualitet och ras som försöker objektifieraoch neutralisera dem. I utställningen finns nio verk av hyllade internationella konstnärer: Jes Fan, Ibrahim Fazlic, Anne Duk Hee Jordan, Jessie Kleemann, Pedro Neves Marques, Okwui Okpokwasili och Peter Born, Margrethe Pettersen, Anna Tje och Alberta Whittle. En dokumentär som presenterar projektet Sex Ecologies hade premiär under Community Garden Festival och finns tillgänglig här.
· Sandslott med rörliga delar

Sedan februari 2021 är konstnären, curatorn och skribenten Camila Marambio postdoktor i The Seed Box, via Kungliga Konsthögskolan. Hon arbetar med sin kommande bok , Sandcastles, Figuring Planetary Ethics, författad tillsammans med genusvetenskapsforskaren och poeten Nina Lykke.
Mistra Environmental Nanosafety 52.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202387 MSEKLunds universitet · I maj arrangerades ett möte som utgick från Naturvårdsverkets behov av att förstå utmaningar med nanoteknologi och nanosäkerhet. · Mentorskapsprogrammet för de yngre forskarna startade. · På programmötet under hösten fick vi äntligen träffas fysiskt igen. Bland olika aktiviteter utfördes en otroligt bra övning där alla de olika arbetspaketen fick gå igenom de andra arbetspaketens publikationer, vilket innebär större intern förståelse inom programmet och som skapade ytterligare grund för vidare samarbeten efter Mistraprogrammet avslutas. Mistra Arctic Sustainable Development 51.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201828 MSEKUmeå universitet · Avslutad AquaAgri 50.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse.https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201730 MSEKVreta Kluster · Avslutad Mistra Innovation 49.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201989 MSEKMistra · Avslutad Mistra Closing the Loop 48.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201984 MSEKRISE Research Institutes of Sweden · Avslutad Mistra Biotech 47.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201995 MSEKSLU · Avslutad Mistra EVIEM 46.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna.https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute · Avslutad Mistra Indigo 45.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201525 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet · Avslutad Mistra Future Fashion 44.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden · Avslutad Mistra Arctic Futures 43.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet · Avslutad Mistra Urban Futures 42.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers · Avslutad Mistra Future Forests 41.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv.https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU · Avslutad Mistra-SWECIA 40.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation. Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585 MSEKSMHI · Avslutad Mistra Pharma 39.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet · Avslutad Stockholm Resilience Centre 38.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå.https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018192 MSEKStockholms universitet · Avslutad ENTWINED 37.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201353 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet · Avslutad E4 Mistra 36.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201443 MSEKVolvo Technology · Avslutad SIRP 35.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–201296 MSEKUmeå universitet · Avslutad PlantComMistra 34.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEKStockholms universitet · Avslutad Transport Mistra 33.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart.https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200831 MSEKTrivector AB · Avslutad Stålkretsloppet 32.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret · Avslutad Clipore 31.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet · Avslutad MASE 30.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEKMASE Laboratorier AB · Avslutad Svartlutsförgasning 29.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar.https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB · Avslutad DOM 28.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161 MSEKSLU · Avslutad Greenchem 27.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet · Avslutad Marine Paint 26.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar.https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201083 MSEKGöteborgs universitet · Avslutad PERSEA 25.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas.https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201035 MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet · Avslutad Heureka 24.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar.https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200921 MSEKSLU · Avslutad HagmarksMISTRA 23.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden.https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200845 MSEKSLU · Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsa 22.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer.https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers · Avslutad NewS 21.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH.https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976 MSEKKTH · Avslutad ASTA 20.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi.https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200760 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet · Avslutad LUSTRA 19.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska.https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU · Avslutad MARE 18.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200664 MSEKStockholm universitet · Avslutad Fjäll-Mistra 17.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden.https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200685 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå) · Avslutad Urban Water 16.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare.https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200665 MSEKChalmers tekniska högskola · Avslutad Mistras bränslecellsprogram 15.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010120 MSEKKTH · Avslutad MAT 21 14.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008123 MSEKSLU · Avslutad RESE 13.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585Metria Miljöanalys, Lantmäteriet · Avslutad MiMi 12.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt.https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet · Avslutad SUCOZOMA 11.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov.https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet · Avslutad COLDREM 10.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt.https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200344 MSEKUmeå universitet · Avslutad Biosignal 09.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter.https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU · Avslutad VASTRA 08.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning.https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568 MSEKGöteborgs universitet (2002–2005) · Avslutad SUFOR 07.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ.https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEKSLU 2002–2004 · Avslutad ÅSC 06.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken.https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK Energimyndigheten har finansierat 75 MSEKUppsala universitet · Avslutad MAaF 05.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender.https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU · Avslutad SWECLIM 04.jpg- Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering.https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200367 MSEKSMHI · Avslutad KAM 03.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder.https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI · Avslutad ByggMISTRA 02.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande.https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers · Avslutad UTVÄGAR 01.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas.https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet · Avslutad
Avsnitt 5Mistra möter I ur och skur – möt Christiane DolvaVarje dag kombinerar hon två viktiga pusselbitar i livet – affärsstrategi och kärleken till naturen. Och arbetet som hållbarhetschef på Fjällräven handlar idag mer om innovation och kraft och mindre om att vara en party pooper. Möt Christiane Dolva som är styrelseledamot i forskningsprogrammet Mistra Sport & Outdoors.https://www.mistra.org/nyhet/i-ur-och-skur-mot-christiane-dolva/ ChristianeDolva.jpg Tommy Cedervall om nanopartiklar, toxicitet och vetenskapsteaterDet som började med en insikt om krokodiler i Sydafrika, har idag utvecklats till studier på fiskar i Sverige. Tommy Cedervall forskar om nanopartiklar och dess toxicitet när de frigörs i naturen. Inte minst riskerna med nanoplast är under lupp i forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety.https://www.mistra.org/nyhet/tommy-cedervall-om-nanopartiklar-toxicitet-och-vetenskapsteater/ TommyCedervall.jpg Johan Kuylenstierna tar plats i Mistras styrelseGlobal politik i rätt riktning, konkurrenskraftig förnybar energi och mognad hos näringsliv och medborgare. Tre anledningar till att Klimatpolitiska rådets ordförande Johan Kuylenstierna hyser en stark tilltro till att vi når de uppsatta klimatmålen. Som ny ledamot i Mistras styrelse ser han fram emot diskussioner om hur forskning får effekt i politiska beslutsprocesser.https://www.mistra.org/nyhet/johan-kuylenstierna-tar-plats-i-mistras-styrelse/ JohanKuylenstierna.jpg Victoria Wibeck vill ge plats för fler röster och perspektivFrån att utveckla samtal om GMO på svensk mark till att samla kunskap om klimatförändringar på Fiji. Från insikter om kampen för slaveriets avskaffande till att bygga nya narrativ för en alternativ framtid. Möt professor Victoria Wibeck som rör sig mellan omfattande kunskapsområden och drivs av att lyfta de tysta rösterna.https://www.mistra.org/nyhet/victoria-wibeck-vill-ge-plats-for-fler-roster-och-perspektiv/ VictoriaWibeck.jpg Överraskad över ”Sveriges stora underhållsskuld”Sveriges stora underhållsskuld inom svensk infrastruktur har överraskat honom. Engagemang och lite tjat ser han som en förutsättning för ett sammanhållet forskningsprogram. I november fick Mistra InfraMaint en ny programchef i Lars Marklund. Nu sätter han sig in i allt från beständiga betongrör till AI och Internet of Things.https://www.mistra.org/nyhet/overraskad-over-sveriges-stora-underhallsskuld/ LarsMarklund.jpg Eva Friman värnar om det kritiska tänkandetEn miljö där kunskap och insikter från olika discipliner möts och stöts. En plats där de fria intellektuella samtalen får ta plats. Här trivs Eva Friman som bäst. Starten inom akademin började med viss besvikelse men också en stark drivkraft i att kritiskt reflektera över världen.https://www.mistra.org/nyhet/eva-friman-varnar-om-det-kritiska-tankandet/ EvaFriman.jpg Thomas Hahn vill bana väg för tuffare klimatpolitikProgramchef för forskningsprogrammet Fairtrans. Med stor erfarenhet från civilsamhället. Som tror på dialog för att nå målet om en rättvis och accepterad klimatomställning. Möt Thomas Hahn.https://www.mistra.org/nyhet/thomas-hahn-vill-bana-vag-for-tuffare-klimatpolitik/ ThomasHahn.jpg John Howchin om smörgåsbordet, staten och kapitaletHan kallar det maskinen – världen vi lever i. För att skapa förändring handlar det om att hela tiden justera maskinen så den går i en hållbar riktning. Möt John Howchin som trots tuffa uppdrag och dialoger alltid ser förbättringspotentialen.https://www.mistra.org/nyhet/john-howchin-om-smorgasbordet-staten-och-kapitalet/ JohnHowchin.jpg Avsnitt 6Mistra i siffror2011Utbetalningar från Mistra 132.7 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 117totalt för utländska mottagare i Mkr 13.6Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut92.1 Svenska universitet och högskolor4.1 Övriga svenska myndigheter9.3 Institut och stiftelser11.5 Svenska företag7.7 Utländska företag/Institut5.9 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaStockholms universitet 26Umeå universitet 22SLU 14KTH 8Chalmers 658%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.2012Utbetalningar från Mistra 169.5 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 145.9totalt för utländska mottagare i Mkr 23.6Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut102.9 Svenska universitet och högskolor4.4 Övriga svenska myndigheter29.4 Institut och stiftelser9.1 Svenska företag13.5 Utländska företag/Institut10.1 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaStockholms universitet 27Chalmers 26Umeå universitet 13SLU 12KTH 1153%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.2013Utbetalningar från Mistra 176.6 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 162.9totalt för utländska mottagare i Mkr 13.8Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut102.8 Svenska universitet och högskolor2.6 Övriga svenska myndigheter33.5 Institut och stiftelser5.9 Svenska företag10.1 Utländska företag/Institut3.7 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaChalmers 37Stockholms universitet 25SLU 21KVA 12KTH 1059%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.2014Utbetalningar från Mistra 153.6 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 142.2totalt för utländska mottagare i Mkr 11.4Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut102.8 Svenska universitet och högskolor4.8 Övriga svenska myndigheter31.3Institut och stiftelser3.4 Svenska företag9.0 Utländska företag/Institut2.3 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaStockholms universitet 27Chalmers 21SLU 15Umeå universitet 13KTH 1056%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp.20152016201720182019Utbetalningar från Mistra 191 miljoner kronortotalt för svenska mottagare i Mkr 183totalt för utländska mottagare i Mkr 8Utbetalningar i Mkr fördelat på lärosäten och institut137 Svenska universitet och högskolor- Övriga svenska myndigheter39 Institut och stiftelser7 Svenska företag2 Utländska företag/Institut6 Utländska universitetUtbetalningar i Mkr fördelade på de fem största mottagarnaLunds universitet 25KTH 24Chalmers 19Handelshögskolan i Stockholm 15SLU 1350%Fem största mottagarnas andel i procent av totalt utbetalt belopp. Avsnitt 7Intervju Märtha JosefssonHur sammanfattar du Mistras kapitalförvaltning under 2021?Det blev ett mycket bra år för Mistras kapitalförvaltning. Avkastningen blev hela 16 procent, vilket är en årsavkastning, långt över vad man skall förvänta sig över tiden. Aktieportföljen avkastade drygt 30 procent medan ränteportföljen gav blott en procent. Även våra riskkapitalfonder och fastighetsfonder bidrog till den goda utvecklingen.Förändrades Mistras placeringar under året och i så fall varför/varför inte? Mistras kapital förvaltas med en långsiktig strategi där vi har valt att investera i ett fåtal fonder som alla har en tydlig hållbarhetsprofil. Merparten av våra förvaltare har varit med oss under många år. Under 2021 gjordes inga förändringar i strukturen utan det handlade mer om att ta fram likviditet till forskningsprogrammen.Vi har nu levt med en global pandemi i nästan två år, har det påverkat kapitalmarknaden på något sätt? Det enkla svaret är mycket positivt. Det kan tyckas märkligt att pandemin till trots blev 2021 ett år med rekordstarka tillgångsmarknader. Aktier och fastigheter steg i en takt som sällan skådats. Kraften i den ekonomiska återhämtningen och inte minst företagens vinstutvecklingen överraskade de flesta. Bränslet var en expansiv finanspolitik över hela världen men framförallt att centralbankerna fortsatte med en krispolitik och köpte räntepapper för ”nytryckta” pengar och höll styrräntorna på noll trots att inflationstakter tickade uppåt till nivåer som inte setts på 30 år. Men nu har denna politik börjat reverserats vilket innebär att förväntningarna på framtida avkastning måste skruvas ner.Finansbranschen har uppmärksammats för sitt ökade klimatarbete, vilka fler tendenser ser du inom branschen? Medvetenheten om klimatförändringar och den omställning som måste ske har inte gått många förbi, så inte heller finansbranschen. Det är idag ett ”måste” att ha ett hållbarhetstänkande för att vara en framgångsrik aktör. Det är inte längre en lista på vad man inte bör investera i, utan fokus ligger allt mer på omställning och dialog med företagen. Förutom klimatområdet har biologisk mångfald kommit upp på agendan.Vad ser du för möjligheter och utmaningar gällande Mistras kapitalförvaltning de närmaste åren? Utmaningen är som alltid att försöka nå en bra avkastning på kapitalet samtidigt som vi vill bidra till att finansbranschen verkar för att nå avgörande klimat och miljömål. Vår dialog med förvaltarna visar vi att vi menar allvar och samtidigt tror vi att våra möten kan tillföra perspektiv på de klimat- och miljöutmaningar företagen har.
     I början av år 2022 tilldelades Märtha Josefsson Konungens medalj av 8:e storleken i högblått band för sina insatser inom svensk forskningsfinansiering. Stort grattis Märtha!
Avsnitt 7 del2Mistras styrelseordförande Johan Söderström om år 2021I juni 2016 utsåg regeringen dig till Mistras styrelseordförande. I juni 2022 lämnar du över till sin efterträdare. Tack Johan för ditt engagemang! Om du sammanfattar de sex åren – vad bär du med dig?– Det var med stor ödmjukhet jag tog mig an uppdraget och det har varit fantastiskt lärorika år. Mistra driver hållbarhetsagendan framåt genom forskning av världsklass –det är en ynnest att få ta del av. Det första jag slogs av när jag tillträdde var att det fanns en enorm kompetens i styrelsen, på Mistras kansli och inom forskningsprogrammen. Under min tid som ordförande har det suttit två olika styrelsesammansättningar och en viktig uppgift för mig har varit att få alla inom styrelsen att komma till tals. Vi har haft spänstiga diskussioner om bland annat Mistras verksamhetsstrategi och utlysningar. Al Gores besök hos Mistra i januari 2020 där alla inbjudna intressenter och berörda politiker slöt upp för att diskutera hur vi accelererar hållbara investeringar var ett ”nyp mig i armen-ögonblick”.År 2021 öppnade Mistra två utlysningar och två forskningsprogram startade. Hur har ni inom styrelsen arbetat under året?– Vi i styrelsen har under året fått en bättre förståelse för hur Mistras forskningsprogram arbetar och vilka värden som skapas i samarbetena mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer. Det är viktigt för att se till att programmen får det stöd de behöver för att nå sina mål. Teamet på kansliet jobbar nära sina samarbetspartners och programvärdar för att möjliggöra att nuvarande och framtida forskningsprogram skapar största möjliga värde.Året som gått har till stor del handlat om klimatfrågan, med bland annat IPCC:s rapport i slutet av sommaren och klimatmötet COP26 i Glasgow i slutet på året. Du var själv på plats på mötet, på vilket sätt anser du att Mistra adresserar de stora globala utmaningar som vi står inför?– Till att börja med var det mycket givande att få representera Hitachi Energy i Glasgow, ta del av intressanta seminarier och diskussioner samt träffa representanter från olika samhällssektorer. Klimatet är självfallet en oerhört betydelsefull utmaning, men det är glädjande att fler hållbarhetsfrågor och hållbarhetsmål kommer upp på bordet och diskuteras samlat för att hitta lösningar. Här har forskning och transparens en viktig roll för att politiken ska styra rätt. Jag tror att Mistras modell där forskning sker i samverkan med relevanta aktörer är avgörande för att vi framgångsrikt ska hantera utmaningarna.Vilka medskick ger du den nya styrelseordföranden?– Kärnverksamheten är Mistras forskningssatsningar och här handlar det om att fortsätta skruva för att forskningsfrågorna, programmodellen och kommunikationen leder till att accelerera den samhällsomställning som krävs för att vi ska uppfylla de globala målen. Sedan handlar det om att attrahera fantastiska människor från akademin, näringslivet och andra aktörer att bidra och samverka, samt prestera hållbara resultat. Jag känner mig trygg i att lämna över till den delvis nya styrelsen och teamet på Mistra med Anna Jöborn i spetsen.Vilka utmaningar och möjligheter ser du med Mistras verksamhet de kommande åren?– Vi har bara en planet och konkurrens på miljöforskningsområdet är bra – det behövs många satsningar som tar sig an de utmaningar vi står inför. Mistra behöver attrahera de bästa forskarna och arbeta aktivt med kapitalet för att säkerställa lyckade programsatsningar. Här tycker jag att vi har lyckats bredda miljöperspektivet på ett framgångsrikt sätt och vävt in den mänskliga aspekten, och inte minst fokuset på biologisk mångfald, i forskningssatsningarna. Jag är säker på att Mistras kansli och styrelsen kommer att lyckas hitta spännande forskningsfrågor att ta sig an.
     I min globala roll på Hitachi Energy är jag glad och stolt över den omställning som svensk industri- och transportsektor nu är inne i, där inte minst norra Sverige har kommit att bli en fantastisk testbädd. Jag som kommer från näringslivet tycker det skulle vara spännande att se hur vi kan möjliggöra ännu mer och bättre export av hållbara lösningar baserade på samarbete mellan akademi, industri och andra aktörer.
Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Anna JöbornAnnaJoborn15.jpgvdanna.joborn(at)mistra.orgMobil: 070 732 01 95 Fredrik GunnarssonFredrikGunnarsson.jpgEkonomicheffredrik.gunnarsson(at)mistra.orgMobil: 073 732 73 74 Christopher Folkeson WelchChristopherWelch.jpgProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgMobil: 070 732 30 74 Thomas NilssonThomasNilsson.jpgProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgMobil: 070 629 88 12 Malin LindgrenMalinLindgren.jpgKommunikationsansvarig,Programansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgMobil: 076 112 37 00 Åsa MobergAsaMoberg.jpgtjänstledig Linnea KassmoLinneaKassmo.jpgKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgMobil: 070 659 09 60 Johan EdmanJohanEdman.jpgProgramansvarigjohan.edman(at)mistra.orgMobil: 070 732 40 73 Jessica BerghJessicaBergh.jpgKommunikatörjessica.bergh(at)mistra.orgMobil: 070 732 00 29