mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Åke Iverfeldt, vd

År 2018

Forskningssatsningar

Mistra möter

Intervju: Line Gordon

Mistra i siffror

Intervju: John Howchin

English

År 2018 på Mistra

2018
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Åke Iverfeldt, vdMistras vd Åke Iverfeldtom året som gått Under 2018 har vi jobbat med att integrera det vi gör för att förädla våra investeringar i forskning, liksom för att vara en progressiv kapitalägare och påverka samhällsutvecklingen med forskningsbaserad kunskap. Vi har försökt konsolidera våra tre ben med forskning, kapitalförvaltning samt idé och kunskapsspridning för att de ska samverka på ett optimalt sätt och ge mervärde. En del av integreringen är att få programmen att mötas och lära av varandra, bland annat genom våra programchefsmöten. En annan integrering är mellan kapitalförvaltare och forskare. Vi ska också starta en ny funktion på Mistras kansli för att integrera forskningsresultat från våra satsningar mot en efterfrågan i samhället. Mistras arbete mot EU har fördjupats. Vi har prioriterat det eftersom mycket av miljölagstiftningen har sitt ursprung på EU-nivå. Dessutom är många miljöproblem idag globala, kring bland annat klimat och kemikalier. Vi har även global handel och varukedjor, som väcker frågan hur vi ska försvara våra mer hållbara produkter inom EU mot produkter som kan ha framställts på mindre hållbart sätt. Bland våra forskningssatsningar gick två centra i mål under 2018. Båda har lett till strukturella förändringar inom forskningsvärlden. Vi lämnade över Stockholm Resilience Centre till Stockholms universitet, där det integrerades i lärosätets organisation. Med tanke på den internationella impact centret haft är det viktigt att det kan leva vidare. Vi är jättestolta över vad SRC har åstadkommit, och kommer fortsätta att vara det. Även Mistra EviEM kring evidensbaserad miljövård avslutades, men fortsätter inom forskningsrådet Formas som har fått extra anslag för att bedriva den här typen av verksamhet. Det blir därmed en fortsättning på de landvinningar som Mistra EviEM lyckats uppnå. Två nya program startades under året. Ett var Mistra InfraMaint kring underhåll av infrastruktur, som är viktigt för att generera strukturella förändringar. Det andra är Mistra Digital Forest kring hur en digital plattform kan bidra till att optimera skogsproduktionen som en del av bioekonomi och cirkulär ekonomi. Sett till det ekonomiska resultatet för 2018 är vi väldigt nöjda. Året kännetecknades av god avkastning i början men betydligt sämre i slutet. Sammantaget landade vi på 2,7 procent, och i genomsnitt över de senaste fem åren har vi haft 7,7 procent i avkastning på vårt kapital. Extra roligt är att våra fonder inom cleantech börjar leverera. Där har vi gjort långa åtaganden med sämre avkastning i början, men nu har det ändrat sig. Hela vår portfölj är för övrigt hållbar, med fonder som har en hållbar inriktning. Inför 2019 har vi börjat förbereda de halvtidsutvärderingar som ska göras för några av våra satsningar. Vi ser också fram emot uppbyggnaden av den nya kunskapsnoden som ska matcha forskningsresultat mot efterfrågan i samhället, där en del blir ett europeiskt fokus. Dessutom arbetar vi vidare med fyra idéer för nya utlysningar kring havsmiljöförvaltning, välfärd och hållbar utveckling, tekniska lösningar för omställning av näringslivet samt digitalistiering i ett samhällsperspektiv. Slutligen hoppas vi att våra aktiviteter kring en progressiv och hållbar kapitalförvaltning både nationellt och inom EU fortsätter att påverka utvecklingen. Åke Iverfeldt,
VD Mistra
Avsnitt 2 Januari: Mistra Sustainable Consumption har dragit igång Programmet Mistra Sustainable Consumption startade vid årsskiftet och tanken är att programmet ska bana väg för en konsumtion som belastar miljön mindre, bland annat genom att studera och sprida hållbara beteenden. Mistra Sustainable Consumption har dragit igång Programmet Mistra Sustainable Consumption startade vid årsskiftet och tanken är att programmet ska bana väg för en konsumtion som belastar miljön mindre, bland annat genom att studera och sprida hållbara beteenden. https://www.mistra.org/nyhet/hallbar-konsumtion-borjar-hemma/ Samling för att göra Sverige fossilfritt Programmet Mistra Carbon Exit är nu igång. Fem fallstudier och fem akademiska studier har startats upp och siktet är inställt på att bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045. Samling för att göra Sverige fossilfritt Programmet Mistra Carbon Exit är nu igång. Fem fallstudier och fem akademiska studier har startats upp och siktet är inställt på att bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045. https://www.mistra.org/nyhet/fossilfritt-malet-for-mistra-carbon-exit/ Februari: Mistra Innovation har bidragit till en bättre miljö Flera av de projekt som finansierats genom Mistra Innovation har resulterat i kommersiella produkter eller lösningar som påverkar miljön på ett positivt sätt. Nu ska programmet utvärderas och förhoppningen är att kunna göra en ny satsning med likartad inriktning. Mistra Innovation har bidragit till en bättre miljö Flera av de projekt som finansierats genom Mistra Innovation har resulterat i kommersiella produkter eller lösningar som påverkar miljön på ett positivt sätt. Nu ska programmet utvärderas och förhoppningen är att kunna göra en ny satsning med likartad inriktning. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-innovation-har-gett-smaforetag-innovationskraft/ Mistra bevakade internationellt vetenskapsmöte En trend på den stora vetenskapskonferensen AAAS annual meeting i USA var att seminarier om kommunikation ur olika perspektiv tycks öka. En annan var att miljöfrågor nu känns integrerade i nästan alla forskningsområden. Mistra bevakade internationellt vetenskapsmöte En trend på den stora vetenskapskonferensen AAAS annual meeting i USA var att seminarier om kommunikation ur olika perspektiv tycks öka. En annan var att miljöfrågor nu känns integrerade i nästan alla forskningsområden. https://www.mistra.org/nyhet/oviljan-att-ta-till-sig-fakta-oroar-forskare-vid-aaas/ Mars: Seminarium om skogen ska brukas eller stå kvar Några vill maximera skogens ekonomiska värden medan andra vill använda den som verktyg i klimatarbetet. För att bena ut skogens potential inte minst som kolsänka var Mistra med och arrangerade ett internationellt möte om skogen. Seminarium om skogen ska brukas eller stå kvar Några vill maximera skogens ekonomiska värden medan andra vill använda den som verktyg i klimatarbetet. För att bena ut skogens potential inte minst som kolsänka var Mistra med och arrangerade ett internationellt möte om skogen. https://www.mistra.org/nyhet/intensivt-skogsbruk-kan-vara-bra-for-klimatet/ April: Stora förändringar för evidensbaserade utvärderingar Mistra EviEM omvandlas till Rådet för evidensbaserad miljöanalys och får Formas som värd. Regeringen har nu utsett Lisa Sennerby Forsse, före detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, till ordförande för verksamheten. Stora förändringar för evidensbaserade utvärderingar Mistra EviEM omvandlas till Rådet för evidensbaserad miljöanalys och får Formas som värd. Regeringen har nu utsett Lisa Sennerby Forsse, före detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, till ordförande för verksamheten. https://www.mistra.org/nyhet/lisa-sennerby-forsse-nya-ordforande-for-evidensbaserad-miljoanalys/ Maj: Hjälp för alla som vill semestra med gott klimatsamvete Vill du veta hur din semester påverkar klimatet? Semesterkalkylatorn klimatsmartsemester.se är ett digitalt verktyg som vill få oss att tänka om vid våra semesterval. Två Mistra-program ligger bakom satsningen. Hjälp för alla som vill semestra med gott klimatsamvete Vill du veta hur din semester påverkar klimatet? Semesterkalkylatorn klimatsmartsemester.se är ett digitalt verktyg som vill få oss att tänka om vid våra semesterval. Två Mistra-program ligger bakom satsningen. https://www.mistra.org/nyhet/nytt-natverktyg-ska-fa-oss-att-semestra-klimatsmart/ Juni: Utlysning om idrott och friluftsliv Mistra vill starta ett forskningsprogram kring hur idrott och friluftsliv ska kunna minska sin klimatpåverkan och bidra till hållbar utveckling. Utlysningen baseras på en bakgrundsrapport som tagits fram av en internationell arbetsgrupp. Utlysning om idrott och friluftsliv Mistra vill starta ett forskningsprogram kring hur idrott och friluftsliv ska kunna minska sin klimatpåverkan och bidra till hållbar utveckling. Utlysningen baseras på en bakgrundsrapport som tagits fram av en internationell arbetsgrupp. https://www.mistra.org/nyhet/idrott-och-friluftsliv-i-fokus-i-nytt-forskningsprogram/ Expertgrupp föreslår program om kommunikation Förståelsen behöver öka om kopplingen mellan kunskap och handling vad gäller miljö, klimat och hållbarhet. Mistra planerar därför ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation. Expertgrupp föreslår program om kommunikation Förståelsen behöver öka om kopplingen mellan kunskap och handling vad gäller miljö, klimat och hållbarhet. Mistra planerar därför ett nytt forskningsprogram om miljökommunikation. https://www.mistra.org/nyhet/expertgrupp-foreslar-program-om-miljokommunikation/ Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön Läkemedelsverket inrättar ett kunskapscentrum kring läkemedel och miljön. Centrumet som bland annat ska arbeta för att öka kunskapen om läkemedelsrester i avloppsvatten är ett tydligt resultat av det tidigare forskningsprogrammet Mistra Pharma. Nytt kunskapscentrum för läkemedel i miljön Läkemedelsverket inrättar ett kunskapscentrum kring läkemedel och miljön. Centrumet som bland annat ska arbeta för att öka kunskapen om läkemedelsrester i avloppsvatten är ett tydligt resultat av det tidigare forskningsprogrammet Mistra Pharma. https://www.mistra.org/nyhet/kunskapscenter-om-lakemedel-i-avloppsvatten/ Juli: Tom Augusti: Tom September: Handbok om effektiv forskningskommunikation Mistra har tagit fram handboken ”Från forskning till faktabaserade beslut – sju tips om kommunikation för Mistras forskningsprogram”. Tanken är att ge en ökad förståelse för medielogiken och hur professionella opinionsbildare arbetar. Handbok om effektiv forskningskommunikation Mistra har tagit fram handboken ”Från forskning till faktabaserade beslut – sju tips om kommunikation för Mistras forskningsprogram”. Tanken är att ge en ökad förståelse för medielogiken och hur professionella opinionsbildare arbetar. https://www.mistra.org/nyhet/ny-handbok-fran-mistra-om-kommunikation/ Oktober: Programchefer diskuterar hållbar utveckling Ledarna för Mistras forskningssatsningar träffades i oktober för att samtala om framgångsfaktorer för tvärvetenskap och näringslivets bidrag till miljöomställning. Temat för årets möte var hållbar samhällsutveckling. Programchefer diskuterar hållbar utveckling Ledarna för Mistras forskningssatsningar träffades i oktober för att samtala om framgångsfaktorer för tvärvetenskap och näringslivets bidrag till miljöomställning. Temat för årets möte var hållbar samhällsutveckling. 60 miljoner till kommunikation om miljö Mistras nya utlysning om miljökommunikation ska bland annat fokusera på glappet mellan kunskap och handling. Resultaten från den fyraåriga satsningen ska snabbt kunna komma till användning. 60 miljoner till kommunikation om miljö Mistras nya utlysning om miljökommunikation ska bland annat fokusera på glappet mellan kunskap och handling. Resultaten från den fyraåriga satsningen ska snabbt kunna komma till användning. Ny utlysning för forskning om grön kemi Grön kemi kan förändra kemikalieanvändningen i grunden. Totalt satsar Mistra 56 miljoner kronor under fyra år i en utlysning med målet att kunna ersätta många av dagens ofta aggressiva kemikalier med giftfria dito. Ny utlysning för forskning om grön kemi Grön kemi kan förändra kemikalieanvändningen i grunden. Totalt satsar Mistra 56 miljoner kronor under fyra år i en utlysning med målet att kunna ersätta många av dagens ofta aggressiva kemikalier med giftfria dito. November: 58 miljoner till program om effektiv skogsanvändning Ett skogsbruk som tar hjälp av digital teknik är fokus för Mistra Digital Forest. Ett konsortium lett av branschorganisationen Skogsindustrierna och ett flertal forskningsutförare får ansvar för satsningen som tilldelas en budget på totalt 83 miljoner kronor under fyra år med Mistra som huvudfinansiär. 58 miljoner till program om effektiv skogsanvändning Ett skogsbruk som tar hjälp av digital teknik är fokus för Mistra Digital Forest. Ett konsortium lett av branschorganisationen Skogsindustrierna och ett flertal forskningsutförare får ansvar för satsningen som tilldelas en budget på totalt 83 miljoner kronor under fyra år med Mistra som huvudfinansiär. https://www.mistra.org/nyhet/program-for-effektivare-skogsanvandning/ Samverkan för forskning och politik på Östersjökonferens I november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens om hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling. Arrangör är det delvis Mistra-finansierade Östersjöprogrammet BONUS. Samverkan för forskning och politik på Östersjökonferens I november samlas forskare och beslutsfattare från Östersjöländerna till en konferens om hur forskning och innovationer kan samverka med politiken för att skapa en hållbar utveckling. Arrangör är det delvis Mistra-finansierade Östersjöprogrammet BONUS. https://www.mistra.org/nyhet/ostersjo-omradets-utveckling-i-fokus-pa-bonus-konferens/ December: Mistra-forskare på plats vid FN:s klimatmöte I december samlas världens klimatforskare och beslutsfattare för FN:s klimatmöte, COP24, i Katowice i Polen. Bland deltagarna finns forskare och representanter för flera av Mistras forskningsprogram för att påverka världens ledare. Mistra-forskare på plats vid FN:s klimatmöte I december samlas världens klimatforskare och beslutsfattare för FN:s klimatmöte, COP24, i Katowice i Polen. Bland deltagarna finns forskare och representanter för flera av Mistras forskningsprogram för att påverka världens ledare. https://www.mistra.org/nyhet/klimatmotet-i-polen-engagerar-manga-mistra-forskare/ Avsnitt 3Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar tre tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin. Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring. Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas. Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning. “Rika människor behöver utveckla en känsla av tillräcklighet”När vi pratar hållbar konsumtion behöver vi också våga prata om minskad konsumtion. Det anser Åsa Callmer, som skrivit sin doktorsavhandling inom forskningsprogrammet The Seed Box. Hon har studerat begreppet tillräcklighet – att känna sig förnöjsam med vad man har och ta steget mot en rättvist fördelad resursanvändning inom de planetära gränserna. Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik. Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningssatsningar från att Mistra bildades fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program kan du läsa mer om innehåll och händelser under året som har gått. Misum miusm.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2024120 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. Mistra TerraCleansmarta-mmaterial_low.jpgBehovet av att mer effektivt kunna rena bort föroreningar som släpps ut i luft, vatten eller mark ökar. Forskningsprogrammet Mistra TerraClean mål är att utveckla material med förmågan att kommunicera med användarna för att på så sätt få till en jämnare och mer effektiv rening. Det handlar om både att utveckla befintlig teknik och att ta fram nya smartare material. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-terraclean/2017–202151 MSEKKTH· Mistra TerraClean är på IVA:s 100-lista. Listan samlar ”aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.” · Utveckling av en teknik som ger mycket lovande resultat på infångning av PFAS-ämnen från vatten. Under 2020 har programmet testat utrustningen, som utvecklats på KTH, med olika PFAS-substanser som analyserats på IVL. Med fördjupad kunskap om effektivitet, styrparametrar och vad som bildas vid infångning har programmet lärt sig så mycket att de har börjat bygga en större pilotutrustning som tas i bruk på Hammarby Sjöstadsverk i februari 2021. The Seed Boxseed-box.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 32 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra Sustainable Consumptionsust-consumption-shopping-cart-1275480_1920.jpgHållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs för omställningen till mer hållbar ekonomi. Det slås bland annat fast i FN:s 17 utvecklingsmål. Programmet ska bidra till att utveckla området och öka kunskaperna om vilka vägar framåt som är möjliga och mest effektiva. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sustainable-consumption/2017–202145 MSEK KTH· Mistra Sustainable Consumption samarrangerade, tillsammans med Northeastern University i Boston, 2020 års vetenskapliga konferens SCORAI om hållbar konsumtion som samlade hundratals forskare från hela världen. Den genomfördes helt digitalt på grund av den rådande Covid-19 situationen. · En rapport som publicerades inom programmet visade på att personliga växthusgasutsläpp kan minskas med 40 procent med befintliga åtgärder. Rapporten fick stort genomslag i medier och diskuterades flitigt.· Forskare i programmet samarbetade med SLU för att skriva en rapport om hur styrmedel kan göra matkonsumtionen mer hållbar. Rapporten föreslår konkreta styrmedel som kan komma till direkt nytta i politiken. Mistra STEPSplast_low.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet· Den 1 september startade Mistra STEPS fas 2.· Utomhusutställning Materiality & Aggregation, som är ett samarbete mellan forskning och design, visades på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september. Den fokuserade på det drömska och på att skapa nyfikenhet och därigenom sprida kunskap om plast.· En hållbar och resurseffektiv process för produktion av en sockerbaserad plastbyggsten har utvecklats. Den har vidare använts för att tillverka polyuretanfibrer. Möjligheten att spinna och att kemiskt återvinna fibrerna har påvisats. Mistra SAMSSAMS.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH· Mistra SAMS fick fortsatt finansiering och tilldelades forskningsmedel för en andra fas 2021-2024. · Finansmarknads- och bostadsministern Per Bolund besökte Mistra SAMS living lab med jobbhubb i Tullinge, tillsammans med partikollegor från Botkyrka kommun. · Mistra SAMS uppmärksammades på IVA:s 100-lista. Mistra REESREES.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. Mistra InfraMaintcharles-eugene-TN0_ODoaB68-unsplash.jpgVisionen är att bidra med kunskaper som möjliggör en hållbar infrastruktur. Det ska ske genom stöd till aktörer i stat och kommun, bland annat med bättre tillståndsbedömningar av fysiska konstruktioner och bättre prognoser för framtida underhållsbehov. Inom programmet finns även projekt kring organisationsutveckling, nya affärs- och finansieringsmodeller samt kompetensförsörjning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-inframaint/2018–202249 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Lars Marklund blev ny programchef i november. · Ett stort antal kommundoktorander kom igång med spännande projekt.· Mistra InfraMaint lanserade och diskuterade en arbetsbok som ger diskussionsstöd för VA-verksamheter som vill utveckla Asset Management inom sin sektor. Mistra Geopoliticsgeopolitiics.jpgForskningsprogrammet ska ta fram bättre kunskapsunderlag för att förstå hur miljö- och naturresursrelaterade utmaningar samspelar med nya sociala, politiska och ekonomiska mönster i världen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-geopolitics/2017–2024108 MSEKStockholm Environment Institute· The geopolitics of Covid-19 and climate change är ett av Mistra Geopolitics största webbinarium någonsin. Seminariet samlade över 600 deltagare från hela världen för att diskutera disruptiva händelsers betydelse för en hållbar utveckling. · Ett omfattande scenarioarbete om pandemins geopolitiska konsekvenser med enkäter och workshops involverade över 300 svenska aktörer. Ett flertal event på temat hölls under hösten; Climate, Security and Geopolitics – How do we navigate in corona times; Global climate implications of the US elections. · Studien Humanitarian need drives multilateral disaster aid, som publicerats i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), är den första beräkningen som gjorts av FN:s klimatrelaterade katastrofbistånd på global nivå. Studien skrevs under 2020 inom fas 1, och publicerades av PNAS i januari 2021. Mistra Financial Systemsfinancial-systems.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/2016–202030 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Efter fem intensiva år av forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades Mistra Financial Systems, MFS, i slutet av 2020. Arbetet på Handelshögskolan i Stockholm, Lochlann Quinn School of Business vid University College Dublin, KTH, Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute, har lett till 105 akademiska publikationer och working papers, mer än 100 konferensdeltagare samt bidrag till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.· Forskare citerades i publikationer som New York Times, Dagens Nyheter and BBC News.· MFS arrangerade en serie webbinarier i tre delar för att förmedla forskningshöjdpunkter: Decarbonization and sustainable investments, Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation. Mistra Environmental Nanosafetynanosafety2.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202390 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Digital Forestbird-s-eye-view-black-and-white-colors-1310755.jpgSverige behöver ställa om till en mer cirkulär ekonomi för att möta klimatutmaningen och det faktum att jordens resurser är ändliga. I den omställningen är skogen en nyckel. Fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-digital-forest/2018–202258 MSEKSkogsindustrierna· Data från laserskanning av Sverige har använts för att modellera ståndortsindex, vilket visar produktionsförmåga. Produkten från modelleringen används redan av flera skogsbolag i deras skogliga planering.· Det digitala ekosystemet är visualiserat i en bild som även beskriver potentialen för de kommande fem åren baserat på skogsbolagens bild av sin egen utveckling.· Digitaliserad naturvårdsuppföljning implementerad av skogsbolag, vilket ger ett mer hållbart skogsbruk med högre precision genom ett bättre beslutsstöd för skogsmaskinförare. · Flera hundra deltagare vid programkonferenser under 2020 på temat Framtidens digitala skogsbruk. Diskussioner om hållbarhetsutvärderingar och teknikutveckling inom svenskt skogsbruk. Mistra Carbon Exitcarbon-exit.jpgProgrammet ska bidra med forskning som stärker förslag på hur svensk industri och samhället i stort kan ställas om för att nå netto-nollutsläpp av växthusgaser och nå svenska och internationella klimatmål. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-carbon-exit/2017–2025122 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Tre färdplaner som visar att det går att nå nettonollutsläpp till år 2045 med känd teknik har tagit fram.· EU:s utsläppshandel behöver skärpas. Andra styrmedel kommer att behövas för klimatomställningen.· Vi måste få upphandlare, arkitekter och entreprenörer längs värdekedjorna (för bostäder och transportinfrastruktur) att välja klimatsmart. Mistra Arctic Sustainable Developmentnat72466-Arctic-dev-utlysning.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201830 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgrimatmc_va10622-Akvakultur.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse. https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201732 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovationinnovation.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201988 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the LoopCLosing-the-loop.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201988 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra BiotechBIotech-3_Anna_Lehrman.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201994 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEMdefault.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigodefault.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201524,5 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future FashionFuture-fashion.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futuresdefault.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban FuturesMistra-Urban-Futures-masma45045.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forestsdefault.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIAIMA89099_web_swecia.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585,3 MSEKSMHI· Avslutad Mistra PharmaMATMC_MW00089_medium_Pharma.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad The Urban Minddefault.jpg– Cultural and environmental dynamicsDen urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-urban-mind/2008-20105 MSEKUppsala universitet· Avslutad Stockholm Resilience CentreStockholm-Resilience-Centreworld-map-1958129.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018191,4 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINEDIMSIS890-087_low_Entwined.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201352,4 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistradefault.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201442,3 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP default.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–2012101 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra BA10850_PlantCom.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Deeper access, deeper understandingdefault.jpgFrågan om vad människan är skyldig till, och vad som är naturligt är central i miljödebatten. Svaret är inte minst viktigt för att vi ska ha en förståelse för vad som orsakar förändringar i vår miljö – särskilt ur ett strategiskt perspektiv. Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost har forskningsprogrammet ”Deeper access, deeper understanding”, som avslutades 2010, studerat orörda platser för att komma närmare svaren på frågan. https://www.mistra.org/forskningsprogram/deeper-access-deeper-understanding/2006-20104,5 MSEKUppsala universitet· Avslutad Transport Mistradefault.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart. https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200830 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet IMSIS099KF1E_low_Stalkretsloppet.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Cliporedefault.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106,9 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASEdefault.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasningdefault.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOMdefault.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161,3 MSEKSLU· Avslutad Greenchemdefault.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paintdefault.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201082,4 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEAdefault.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201034,7MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heurekadefault.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200918,8 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRAdefault.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200847 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsadefault.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewSdefault.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976,1 MSEKKTH· Avslutad ASTAdefault.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200759 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRAdefault.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska. https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MAREdefault.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200662,5 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistradefault.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200684 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Waterdefault.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare. https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200662 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogramdefault.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010121 MSEKKTH· Avslutad MAT 21default.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008125 MSEKSLU· Avslutad MiMidefault.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMAdefault.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad RESEdefault.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585 + 3 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad COLDREMdefault.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200339 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignaldefault.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRAdefault.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568,5 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005) Linköpings universitet (1996–2001)· Avslutad SUFORdefault.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEK.1996–2002 Lunds universitet 2002–2004 SLU· Avslutad ÅSCdefault.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaFdefault.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender. https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIMdefault.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200366,7 MSEK.SMHI· Avslutad KAMdefault.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder. https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRAdefault.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGARdefault.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 5Mistra möter Hon vill ge oss bättre och klimatsmarta resor Darja Isaksson är IT-strategen som startat upp programmet Mistra SAMS. Forskningen ska leda utvecklingen mot en fossilfri transportsektor med hjälp av digitalisering. https://www.mistra.org/nyhet/hon-muckar-med-traditionella-affarsmodeller-for-miljons-skull/ darja_300x300.jpg Hållbar lönsamhet fullt möjlig enligt Emma Emma Sjöström är glad över all aktivitet som finns kring hållbarhet på den svenska finansmarknaden. Mindre nöjd är hon med den bakåtsträvande utvecklingen i USA just nu. https://www.mistra.org/nyhet/hon-tycker-att-det-ar-gladjande-hog-aktivitet-kring-hallbarhet/ Emma_s_300x300.jpg ”Nånannanism ett hinder för förändring” Evalena Blomqvist är en viktig person i forskningen om att sluta kretsloppen. Som programchef för Mistra Closing the Loop har hon listats som en av landets hundra mäktigaste inom hållbarhet. https://www.mistra.org/nyhet/behov-eller-begar-en-vettig-fraga/ evalena_300x300.jpg Hon ser ett vägskäl för självkörande bilar Inom Mistra SAMS som forskar om hållbar mobilitet är Anna Pernestål Brenden en av landets främsta experter på självkörande fordon. Hon ser en risk för att de blir ett klimathot och skapar mer trängsel. https://www.mistra.org/nyhet/mistra-sams-forskare-sjalvkorande-bilen-star-vid-ett-vagskal/ anna_P_300x300.jpg Henrik odlar framtidens mat i Kosterhavet För Henrik Pavia är alger fantastiska och nu skapar han Sveriges första kommersiella odling. Forskningen är ett resultat av Mistra-programmet AquaAgri. https://www.mistra.org/nyhet/mer-alger-pa-tallriken-ar-henrik-pavias-drom/ Pavia_300x300.jpg Hon tycker infrastruktur är spännande Annika Malm menar att vi måste bli bättre på att ta vara på det som fungerar och se till att det gör så även i framtiden. Det är utgångspunkten för forskningsprogrammet Mistra InfraMaint som hon leder. https://www.mistra.org/nyhet/vilja-att-gora-nytta-driver-annika-malm/ annika_300x300.jpg Fantastiska polymerer målet för Ulrica För Ulrica Edlund är kemi verktyget för att förstå världen och hur den är uppbyggd. Nu vill hon använda det för att skapa smarta polymera material inom Mistra TerraClean för att ge renare luft och vatten. https://www.mistra.org/nyhet/smart-kemi-ger-renare-luft/ ulrica_300x300.jpg Avsnitt 7Fem frågor till Line Gordon, föreståndare för Mistras stora satsning Stockholm Resilience Centre som nu har avslutats. Totalt har Mistra investerat omkring 200 miljoner kronor under tolv år. Vilken betydelse hade stiftelsen när Stockholm Resilience Centre bildades 2007?Det är bara tack vare deras djärva satsning som vi finns. Vad jag vet hade det aldrig gjorts någon liknande investering inom miljö- och klimatområdet tidigare i Sverige. Mistras verkligt stora bidrag, ur ett forskningsperspektiv, var att de med sin långsiktiga och flexibla satsning gav oss en möjlighet att ta oss an stora komplexa frågor. Även om denna satsning nu tagit slut efter tolv år hoppas jag att Mistra fortsätter med den här typen av långsiktiga satsningar. Om vi forskare ska kunna adressera de största samhällsutmaningarna krävs det modiga forskningsfinansiärer. Mistra är en av få som har haft både mod och styrka att ta på sig den rollen. Hur har klimat- och miljöforskningen förändrats sedan Stockholm Resilience Centre startades?Redan 2007 fanns det framgångsrika forskargrupper som arbetade med miljöfrågor ur ett brett perspektiv. Det som förändrades när vi bildades var att grupper med olika vetenskapliga specialiteter samlades under ett och samma tak. Det bidrog till att vi kunde bygga upp en väl fungerande tvärvetenskaplig forskning kring hur människor och miljö interagerar. Hur går arbetet till i praktiken när ni inom centret kommer från så många olika vetenskapliga discipliner?Vi lägger mer tid jämfört med många andra på att definiera vilka frågor vi ska försöka besvara. Det är en arbetsprocess som inledningsvis är långsam men som bidrar till att vi ofta ställer relevanta frågor. En av våra fördelar är att vi inte bara arbetar mot samma mål, utan också sitter tillsammans rent bokstavligt. När vi dricker kaffe och äter lunch ihop skapas ett djupare samarbete än vad som är möjligt i mer virtuellt sammansatta grupper. Det skapade tidigt ett samarbetsklimat som bidrog till att vi redan vid den första utvärderingen 2009 bedömdes vara ett av de ledande forskningscentren i världen. Lika viktigt för centrets framgång är att vi genom åren har byggt starka samarbeten med internationella forskargrupper. Varför har ni etablerat begrepp som planetära gränser, planetskötare, antropocen och resiliens?Ibland tar folk miste och tror att vi bara jobbar med konceptuella begrepp. Det stämmer inte, även om vi arbetar med de här begreppen är vårt egentliga vetenskapliga arbete vanlig grundläggande datadriven forskning. Däremot har ett begrepp som planetära gränser ett pedagogiskt värde när vi ska kommunicera forskningsresultat. Begreppen fungerar även bra när vi ska samarbeta med andra. Även om vi från början har olika sätt att utrycka oss ger begreppen oss en gemensam grund att utgå ifrån. Ansvaret för verksamheten tas nu över av Stockholms universitet och Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien. Vad är skillnaden med att vara miljöforskare idag jämfört med 2007?Den är stor, då brottades vi med att hitta former för det tvärvetenskapliga samarbetet. Arbetsformer som nu sitter, och är mer accepterade. Idag tvingas vi istället kämpa med att politiken och samhällsutvecklingen har förändrat. Samtidigt inser vi att ju mer faktaresistensen ökar desto viktigare blir det för oss att fortsätta att vara en stark vetenskaplig röst. Vi ser även att den politiska oron ökar kring klimat- och miljöpolitiska åtgärder. En insikt är att om vi inte parallellt tar oss an frågor som rättvisa och jämlikhet kommer vi inte att kunna få till en hållbar utveckling. Därför försöker vi nu att inte bara måla upp miljöförändringens negativa effekter, lika viktigt är att visa på hur ett gott liv kan se ut i en värld med tio miljarder människor.

En längre intervju med Line Gordon om SRC:s forskning och framtid kan du läsa här
Avsnitt 7 del2Fyra frågor till John Howchin, medlem i Mistras kapitalförvaltningskommitté och generalsekreterare i AP-fondernas etiska råd. Vilka olika strategier finns idag när det gäller hållbar kapitalförvaltning?Skiljelinjen ligger traditionellt i ”att välja in” eller att exkludera bolag, och det handlar i sin tur om aktiv förvaltning visavi mer passiv indexnära förvaltning. Mistra har under lång tid arbetat med små aktiva förvaltare som väljer ut bra bolag till mindre koncentrerade portföljer, som man tror bidrar till en mer hållbar värld. För många större förvaltare handlar det i slutändan mer om kostnader och riskspridning. Många småskaliga bra aktiva förvaltare kan inte heller ta emot hur mycket kapital som helst, då faller deras modeller. Vilken strategi lyckas bäst?Det är generellt svårt att hitta bra aktiva förvaltare med koncentrerade portföljer som över tid slår jämförelseindex. Personligen tror jag på idén med stockpickers, att aktivt leta efter och hitta de riktigt bra hållbara företagen. Där sticker Mistra ut och har lyckats väldigt bra. Det ger oss gott mod och jag ser att Mistras filosofi har börjat sprida sig. Vad ser du komma på hållbarhetshorisonten?En stor utmaning framöver är att få aktiva placerare att lyckas bättre visavi de som placerar passivt. Aktiv förvaltning har haft problem att nå samma resultat som de som sprider sina risker. Det har till exempel visat sig att en viss del av IT-branschen, de så kallade FANG-bolagen (Facebook, Amazon, Netflix och Google) har varit extremt framgångsrika, och de som inte placerat där har haft svårt att komma upp i resultat. Om man dessutom tar ut en högre avgift så blir det ett svårt säljargument. Vad är ett hållbart företag?Alla bolag har utmaningar. Det finns aktörer som har allt för stora förväntningar på så kallade hållbara företag. De är generellt sett lite bättre än företag som inte är hållbara, men skillnaden är inte alltid så hisnande stor. Vad som är hållbart kan ju också skifta från fråga till fråga, och över tid. Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Åke Iverfeldtåke-iverfeldt_94x94.jpgVDake.iverfeldt(at)mistra.orgTel: 08 791 10 24Mobil: 070 732 03 17 Birgitta Jonsson Palmgrenbirgitta-jonsson-palmgren_94x94.jpgAdministrativ chefbirgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.orgTel: 08 791 34 80Mobil: 070 344 54 66 Linda Belllinda-bell_94x94.jpgProgramansvariglinda.bell(at)mistra.orgTel: 08 791 10 28Mobil: 070 732 25 91 Christopher Folkeson Welchchristopher-folkeson-welch_94x94.jpgProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgTel: 08 791 10 26Mobil: 070 732 30 74 Malin Lindgrenmalin-lindgren_94x94.jpgKommunikationsansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgTel: 08 791 10 27Mobil: 076 112 37 00 Thomas Nilssonthomas-nilsson_94x94.jpgProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgTel: 08 791 10 22Mobil: 070 629 88 12 Linnea KassmoLinnea-Kassmo_94x94.jpgKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgTel: 08 791 10 23Mobil: 070 659 09 60 Josefin Lönbergjosefin-lönberg_94x94.jpgEkonomjosefin.lonberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 25Mobil: 070 732 25 92 Åsa Mobergåsa-moberg_94x94.jpgProgramansvarigasa.moberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 21Mobil: 070 732 46 02