mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Åke Iverfeldt, vd

År 2016

Forskningssatsningar

Intervju: Mistras ordförande

Mistra i siffror

Hållbar kapitalförvaltning

English

År 2016 på Mistra

2016
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Åke Iverfeldt, vdMistras vd Åke Iverfeldtom året som gått För Mistra var en viktig händelse under 2017 att vi flyttade till nya lokaler. Vi vilar stadigt på vår historia och våra stadgar, men vill också vara en del av det moderna samhället – och har försökt skapa en miljö som speglar det. Vi har köpt in begagnade klassiska svenska möbler, använt produkter tillverkade av återvunnet material och renoverat möbler istället för att köpa nytt. Bland forskningssatsningar som kommit igång under året finns Mistra Geopolitics som redan från början tagit plats i säkerhets- och geopolitiken. Har man väl skapat sig en plattform kommer forskningsresultaten som sedan genereras att bli efterfrågade. Ett annat program som etablerats är Mistra Carbon Exit, som kopplar direkt till Sveriges nya klimatlag och klimatmål om noll nettoutsläpp år 2045. Programmet ska titta på sektorer såsom transporter, infrastruktur och byggnader för att se hur de kan bidra till att åstadkomma nollutsläpp. Även Mistra TerraClean har kommit igång under 2017 och bygger vidare på att Sverige är ledande inom materialforskning. Att hitta fler tillämpningar inom miljöområdet är viktigt för att rena till exempel gas- eller vattenströmmar. Slutligen är Mistra Sustainable Consumption en ny satsning riktad mot en av våra stora utmaningar för att nå ett hållbart samhälle – hur vår konsumtion kan förändras så att vi når viktiga klimatmål. I vår kapitalförvaltning har vi fokuserat på ägarstyrning. Vi investerar i fonder och för en nära dialog med förvaltarna. Under året har vi utvecklat ett strukturerat sätt för den dialogen, utifrån en egen analys av våra investeringar. Avkastningen har varit god och överträffat index. Idag är vår förmögenhet 3,1 miljarder kronor, samtidigt som vi sedan start har betalat ut 4,1 miljarder kronor till olika satsningar. Under 2017 har 200 miljoner kronor gått till forskning som syftar till en god livsmiljö och att lösa prioriterade miljöproblem. Åke Iverfeldt,
VD Mistra
Avsnitt 2 Januari: Mistra ger stöd till nyanlända akademiker För att bidra till att flyktingar kan etablera sig börjar Mistra erbjuda personer med akademisk bakgrund att göra praktik i sina forskningsprogram. Februari: Konferens med samlad skogsforskning Future Forests presenterade rönen från åtta års forskning och ett resultat var att ökad samsyn behövs i skogbruket. 30 miljoner i satsning för hållbar finanssektor Ett nytt forskningsprogram om hur det finansiella systemet kan bidra till omställning av samhället tilldelas Handelshögskolan i Stockholm. Mars: 45 miljoner till plast i ett hållbart samhälle Ett program som leds från Lunds universitet ska i en ny satsning från Mistra studera hållbara sätt att tillverka och använda plast. Mistra Indigo pekar ut framtidens klimatarbete Mistra Indigo sammanfattar sin forskning på en konferens om hur internationellt klimatarbete samverkar med svenska insatser. April: Seminarium om bioteknik i ett hållbart jordbruk Hur nya potatissorter, kvävesnåla grödor och annan bioteknik kan bidra till livsmedelsproduktionen presenterades av Mistra Biotech. Mistras VD i två tunga framtidsspaningar Åke Iverfeldt har medverkat i två viktiga expertgrupper som diskuterat Sveriges konkurrenskraft och hållbara affärsmöjligheter. Bättre kunskap om våtmarkers reningsförmåga En utvärderingsrapport från Mistra EviEM visar att våtmarker är effektiva på att rena kväve och fosfor om de har ett lagom lågt vattenflöde. Maj: Mistraforskare får chans att nätverka utomlands Inom ramen för Mistra Fellows får nu två forskare möjlighet att arbeta utomlands och studera arktiska frågor i Washington respektive hållbara marknader vid OECD i Paris. Juni: Sex projekt får 20 miljoner i Mistra Innovation Projekt kring luftföroreningar, nya smörjmedel och återvinning av mässing och lågenergilampor fick 20 miljoner kronor inom Mistra Innovation. Sex projekt får 20 miljoner i Mistra Innovation 40 miljoner till KTH inom smart mobilitet Det nya programmet syftar till att utveckla kunskap om integrerade tjänster för hållbar mobilitet och hållbara transporter. Juli: Johan Söderström från ABB ny Mistraordförande Mistras nya styrelseordförande Johan Söderström hoppas med sin bakgrund kunna bidra till att utveckla Mistras arbete med industriella forskningstillämpningar. Forskarkritik mot EU-förslag om hormonämnen I ett öppet brev pekar forskare på brister i EU:s arbete mot hormonstörande ämnen och lanserar en alternativ metod för riskbedömning med ursprung i MistraPharma. Mistraforskare på plats under Almedalsveckan Många av Mistras forskningsprogram deltog i Visby och diskuterade bland annat hållbara livsstilar, nya hot mot skogen och klokt klimatarbete. Augusti: Internationell konferens om evidensbaserad miljövård För första gången samlades världens experter inom systematiska miljöutvärderingar på en konferens i Stockholm med Mistra EviEM som värd. September: 45 miljoner i utlysning om hållbar konsumtion Mistras satsar på ett nytt program för att hitta tvärvetenskaplig forskning som visar hur hög livskvalitet kan kombineras med hållbarhet. Ny antologi om hur Sverige kan bli klimatneutralt En ny bok från Mistra och Miljömålsberedningen där experter ger sin syn på hur klimatpolitiken skulle behöva se ut överlämnades till miljöministern. Oktober: Workshop om bioekonomi inför ny satsning Höghus i trä, bioraffinaderier och digitalisering var några framtidsfrågor som skogsnäringen diskuterade när Mistra samlade till workshop. Mistraforskare på världsevenemang om urban utveckling Flera forskare från Mistrasatsningar var med bland de 40 000 deltagarna på ett FN-möte om urban utveckling för att bidra till arbetet mot hållbara och rättvisa städer. November: Stor konferens om oroande framtid i Arktis Forskare vid Mistra Arctic Sustainable Development och Stockholm Resilience Centre presenterade hot och vägval kring Arktis. Ny Mistraprofessor inom hållbara marknader Mette Morsing fick den nyinrättade professuren The Mistra Chair of Sustainable Markets vid Handelshögskolan i Stockholm. December: Nytt forskningsprogram om smarta material Forskning om metoder och material med potential att rena luft, vatten och mark får 51 miljoner kronor under fyra år. 80 miljoner ska visa hur tuffa klimatmål kan nås Ett internationellt konsortium lett av IVL Svenska Miljöinstitutet ska driva Mistras nya klimatforskningsprogram. Geopolitik och hållbar utveckling i ny satsning Bättre beslutsunderlag om hur geopolitik påverkar hållbar utveckling är målet när Mistra riktar 48 miljoner kronor till ett nytt forskningsprogram. Avsnitt 3Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar tre tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin. Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring. Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas. Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning. “Rika människor behöver utveckla en känsla av tillräcklighet”När vi pratar hållbar konsumtion behöver vi också våga prata om minskad konsumtion. Det anser Åsa Callmer, som skrivit sin doktorsavhandling inom forskningsprogrammet The Seed Box. Hon har studerat begreppet tillräcklighet – att känna sig förnöjsam med vad man har och ta steget mot en rättvist fördelad resursanvändning inom de planetära gränserna. Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik. Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningssatsningar från att Mistra bildades fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program kan du läsa mer om innehåll och händelser under året som har gått. Misum miusm.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2024120 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. The Seed Boxseed-box.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 32 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra STEPSplast_low.jpgMålsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. https://www.mistra.org/forskningsprogram/steps/2016–202495 MSEKLunds universitet· Den 1 september startade Mistra STEPS fas 2.· Utomhusutställning Materiality & Aggregation, som är ett samarbete mellan forskning och design, visades på Form/Design Center i Malmö mellan 9-27 september. Den fokuserade på det drömska och på att skapa nyfikenhet och därigenom sprida kunskap om plast.· En hållbar och resurseffektiv process för produktion av en sockerbaserad plastbyggsten har utvecklats. Den har vidare använts för att tillverka polyuretanfibrer. Möjligheten att spinna och att kemiskt återvinna fibrerna har påvisats. Mistra SAMSSAMS.jpgMistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services forskning tar avstamp i Sveriges klimat- och transportmål. Programmet fokuserar på att hitta lösningar för att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem senast 2030 i storstadsregioner. Stockholmsregionen och Botkyrka kommun är i fokus för det empiriska arbetet. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-sams/2016–202485 MSEKKTH· Mistra SAMS fick fortsatt finansiering och tilldelades forskningsmedel för en andra fas 2021-2024. · Finansmarknads- och bostadsministern Per Bolund besökte Mistra SAMS living lab med jobbhubb i Tullinge, tillsammans med partikollegor från Botkyrka kommun. · Mistra SAMS uppmärksammades på IVA:s 100-lista. Mistra REESREES.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. Mistra Financial Systemsfinancial-systems.jpgProgrammet ska visa hur finansiella marknader och aktörer kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling genom allt från ekonomins miljöpåverkan och finansiell stabilitet till effektiva finansiella tjänster. Resultaten kommer att stödja privat och offentligt beslutsfattande liksom ge underlag för reformer och reglering av finanssektorn. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-financial-systems/2016–202030 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Efter fem intensiva år av forskning om de finansiella marknadernas roll för omställningen mot ett mer hållbart samhälle avslutades Mistra Financial Systems, MFS, i slutet av 2020. Arbetet på Handelshögskolan i Stockholm, Lochlann Quinn School of Business vid University College Dublin, KTH, Stockholm Resilience Center och Stockholm Environment Institute, har lett till 105 akademiska publikationer och working papers, mer än 100 konferensdeltagare samt bidrag till utbildningsarrangemang och mer än 300 andra utåtriktade evenemang.· Forskare citerades i publikationer som New York Times, Dagens Nyheter and BBC News.· MFS arrangerade en serie webbinarier i tre delar för att förmedla forskningshöjdpunkter: Decarbonization and sustainable investments, Systems thinking, tipping points and the future of sustainable finance och Shades of green: sustainable investments, financial literacy, and innovation. Mistra Environmental Nanosafetynanosafety2.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202390 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Arctic Sustainable Developmentnat72466-Arctic-dev-utlysning.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201830 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgrimatmc_va10622-Akvakultur.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse. https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201732 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovationinnovation.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201988 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the LoopCLosing-the-loop.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201988 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra BiotechBIotech-3_Anna_Lehrman.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201994 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEMdefault.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigodefault.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201524,5 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future FashionFuture-fashion.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futuresdefault.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban FuturesMistra-Urban-Futures-masma45045.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forestsdefault.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIAIMA89099_web_swecia.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585,3 MSEKSMHI· Avslutad Mistra PharmaMATMC_MW00089_medium_Pharma.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad The Urban Minddefault.jpg– Cultural and environmental dynamicsDen urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-urban-mind/2008-20105 MSEKUppsala universitet· Avslutad Stockholm Resilience CentreStockholm-Resilience-Centreworld-map-1958129.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018191,4 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINEDIMSIS890-087_low_Entwined.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201352,4 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistradefault.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201442,3 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP default.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–2012101 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra BA10850_PlantCom.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Deeper access, deeper understandingdefault.jpgFrågan om vad människan är skyldig till, och vad som är naturligt är central i miljödebatten. Svaret är inte minst viktigt för att vi ska ha en förståelse för vad som orsakar förändringar i vår miljö – särskilt ur ett strategiskt perspektiv. Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost har forskningsprogrammet ”Deeper access, deeper understanding”, som avslutades 2010, studerat orörda platser för att komma närmare svaren på frågan. https://www.mistra.org/forskningsprogram/deeper-access-deeper-understanding/2006-20104,5 MSEKUppsala universitet· Avslutad Transport Mistradefault.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart. https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200830 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet IMSIS099KF1E_low_Stalkretsloppet.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Cliporedefault.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106,9 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASEdefault.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasningdefault.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOMdefault.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161,3 MSEKSLU· Avslutad Greenchemdefault.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paintdefault.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201082,4 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEAdefault.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201034,7MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heurekadefault.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200918,8 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRAdefault.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200847 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsadefault.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewSdefault.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976,1 MSEKKTH· Avslutad ASTAdefault.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200759 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRAdefault.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska. https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MAREdefault.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200662,5 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistradefault.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200684 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Waterdefault.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare. https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200662 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogramdefault.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010121 MSEKKTH· Avslutad MAT 21default.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008125 MSEKSLU· Avslutad MiMidefault.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMAdefault.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad RESEdefault.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585 + 3 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad COLDREMdefault.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200339 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignaldefault.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRAdefault.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568,5 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005) Linköpings universitet (1996–2001)· Avslutad SUFORdefault.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEK.1996–2002 Lunds universitet 2002–2004 SLU· Avslutad ÅSCdefault.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaFdefault.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender. https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIMdefault.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200366,7 MSEK.SMHI· Avslutad KAMdefault.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder. https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRAdefault.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGARdefault.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 5Forskarporträtt Hon vill se fler möten kring frågor i Arktis Samtal är ett viktigt verktyg för utvecklingen av Arktis enligt Annika E. Nilsson. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-annika-e-nilsson-ser-moten-i-arktis/ AnnikaE_600x600.jpg Erik Andreasson hoppas på förädlad potatis Läs om forskaren som vill att genmodifierade grödor ska få börja säljas för miljöns skull. https://www.mistra.org/nyhet/miljon-ar-den-stora-forloraren-nar-gentekniken-ratas/ Erik-Andersson_600x600.jpg Han pusslar ihop ett klimatneutralt Sverige Vår nya klimatlag ställer krav på omställning av samhället enligt Lars Zetterberg https://www.mistra.org/nyhet/ingenjoren-som-pusslar-samman-ett-klimatneutralt-sverige/ LarsZ_600x600.jpg Neal Haddaway lär ut att undvika misstag Läs mer om forskaren som reser världen runt för att lära ut systematiska utvärderingar. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-neal-haddaway-lar-ut-hur-vi-kan-undvika-misstag/ Neal-H_600x600.jpg Hon arbetar för att ge våra textiler nytt liv Åsa Östlund vill ändra på att merparten av de kläder vi köper hamnar i soporna. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-asa-ostlund-ger-textiler-nytt-liv/ ÅsaÖ_600x600.jpg Malin Mobjörk visar hur olika hot hänger ihop Läs om forskaren som ser på säkerhetsrisker i spåren av ett ändrat klimat. https://www.mistra.org/nyhet/malin-mobjork-vill-visa-hur-olika-hot-hanger-ihop/ MalinM1_600x600.jpg Avsnitt 7Sex frågor till Mistras ordförande Johan Söderström, vd för ABB Sverige Hur har den första tiden som ordförande varit?Det har varit mycket givande och utvecklande. Fantastiskt att få lära känna alla kompetenta och kunniga medarbetare inom Mistra. Mycket inspirerande och givande är också det viktiga arbetet som görs inom forskningsprojekten och på universiteten. Det finns en otrolig kunskapsbank inom Mistra som verkligen imponerar. Du är en upptagen person men accepterade trots det du uppdraget. Varför?Frågan om att bli ordförande var både omvälvande och lockande. Mitt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor började redan som ung fältbiolog. Än i dag besöker jag gärna Asköviken i Västerås för att titta på fåglar. En annan anledning är att vi inom ABB arbetar målmedvetet med hållbarhetsfrågor vilket har bidragit till att mitt intresse har fördjupats. FN:s sjutton hållbarhetsmål visar vägen och att få bidra till Mistras långsiktiga arbete med oerhört viktiga satsningar för framtidens hållbara samhälle känns mycket meningsfullt. Du är känd för att vara engagerad i hållbarhetsfrågor, och även fått pris för det arbetet. Varför är det så viktigt?Det är en fråga som är viktig för oss alla, och därför är det är mycket glädjande att se att allt fler inom näringslivet går från att pliktskyldigt prata om miljö till att agera för att åstadkomma en förändring. I Sverige har vi alla förutsättningar för att lyckas. Vi har ett gemensamt ansvar för kommande generationer och tillsammans kan vi göra skillnad på riktigt. En viktig faktor är att vi har ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi, politik och övriga i samhället. Vad kan du med din bakgrund bidra med för att utveckla Mistras verksamhet?Jag har haft förmånen att arbeta länge inom industrin och som ledare. Även om jag är övertygad om att hållbarhetsfrågor i grunden är viktigare för vår långsiktiga överlevnad än teknisk utveckling, är det med rätt använd teknik som vi kan förverkliga det hållbara samhället. Förhoppningsvis kan jag med min erfarenhet bidra med en del nya tankar och infallsvinklar. Jag är även övertygad om att vi måste bli bättre på att hantera de sociala aspekterna av samhälls- och teknikförändringar. Möjligen är det en allt viktigare framtida uppgift för Mistra. Vetenskapliga rön ifrågasätts som sällan förr, hur ska Mistra förhålla sig till det?Vi står inför nya utmaningar när det gäller politikers förhållningssätt till vetenskap och miljö. Mistra har en viktig roll när gäller att utveckla och stimulera forskning som ligger i framkant. Den kompetens som finns inom Mistra kan bidra med positiva avtryck när det gäller miljö- och hållbarhetsfrågor. I det sammanhanget har Mistra bästa tänkbara förutsättningar och vi behöver satsa kraften framåt. Vår kapitalförvaltning har varit så framgångsrik att vi nu har möjlighet att skjuta till än mer pengar till olika forskningsprogram. Därför ska vi inte backa, snarare gasa. Stockholm Resilience Centre är ett lysande exempel på hur forskning initierad av Mistra kan få global betydelse. Mistra finansierar forskningsprogram inom allt från mode till geopolitik. Hur vill du vidareutveckla Mistra?Att Mistras forskning både har bredd och djup är mycket bra för att möta framtida utmaningar. Den stabila grund vi har gör det också möjligt att vara långsiktiga och arbeta med långa program som ger resultat. På så sätt kan vi göra skillnad men vi måste alltid fundera på vad vi har i vår forskningsportfölj. Det handlar bland annat om att hitta en bra balans mellan teori och praktik. Det finns stora möjligheter att utveckla Mistra för att nå ännu längre i arbetet med att skapa hållbarhet. Att få göra det tillsammans med Mistras kunniga VD och medarbetare samt med övriga i vår kompetenta styrelse och i nära samarbete med näringslivet, till exempel Misum – Mistra Center for Sustainable Markets, känns mycket spännande och tillfredsställande. Tillsammans kan vi bidra att stärka svenska företags konkurrenskraft. Avsnitt 7 del2Mistras kapital förvaltas för en bättre utveckling. Intervju med Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté. Det går att kombinera hållbar kapitalförvaltning med höga krav på avkastning. Det visar förvaltningen av Mistras eget kapital. Hållbarhetsaspekter har funnits med i förvaltningen i mer än ett decennium.
     Mistras kapitalförvaltning har länge kunnat visa en jämn och hög avkastning. 2016 var till exempel avkastningen på förvaltat kapital 8,1 procent. Den genomsnittliga avkastningen för perioden 2012–2016 har varit cirka tio procent per år – två procent över Mistras eget jämförelseindex.
     – Men när vi började med hållbarhetskriterier var det många som sa: ”det förstår ni väl att om ni väljer bort företag av hållbarhetsskäl avstår ni från avkastning”. Vår förvaltning har visat att vi inte avstår från avkastning för att vi jobbar hållbart, säger Märtha Josefsson, ordförande i Mistras kapitalförvaltningskommitté.
     2003 började Mistra jobba med hållbarhetsfrågor inom kapitalförvaltningen, och sedan 2007 är hela kapitalet placerat enligt hållbarhetskriterier.
     – Vi vill förvalta vårt kapital så att vi kan bidra till en mer hållbar utveckling, och samtidigt påverka den finansiella industrin, beslutsfattare och företag, säger Märtha Josefsson.
     Kapitalförvaltningen leds av kapitalförvaltningskommittén, där Mistras vd liksom flera ledande personer ur finansbranschen ingår. Kommittén utgår från en placeringspolicy, som Mistras styrelse beslutar om varje år. Enligt policyn ska tillgångarna placeras företrädesvis i företag som tydligt redovisar både negativ och positiv påverkan på miljön och på sociala förhållanden, samt i företag som systematiskt arbetar för att minimera negativ påverkan och optimera positiv påverkan från sin verksamhet.
     – Företag som jobbar långsiktigt utifrån hållbarhetsaspekter, det är den typen av investeringar vi vill ha, förklarar Märtha Josefsson.
     Den största delen av Mistras kapital, ungefär 45 procent, är investerade i svenska och utländska aktier. Cirka 35 procent, är investerade i räntebärande papper. Den exakta fördelningen mellan räntor och aktier varierar över tid. De senaste åren har andelen så kallade alternativa investeringar växt. I slutet av 2016 var drygt 15 procent av kapitalet bundet i alternativa investeringar – där kapitalet binds under lite längre tid, bland annat i fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder och det som kallas mikrolån.
     – Det innebär en möjlighet att få avkastning på kapitalet samtidigt som vi bidrar till tredje världens utveckling. Vårt kapital lånas då ut till stora utvecklingsbanker som i sin tur lånar ut pengarna till små företag som kan komma igång med sina verksamheter, säger Märtha Josefsson.
     Mistra sköter inte sin egen kapitalförvaltning. Istället anlitas ett tiotal externa banker och andra fondförvaltare. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att välja och utvärdera förvaltarna. Kommittén uppdrar också åt externa konsulter att göra regelbundna uppföljningar av de företag som Mistra äger aktier i – för att kontrollera att företagen inte bryter mot några av de uppställda kriterierna.
     Mistra förvaltar en ansenlig summa, i dagsläget cirka 3,2 miljarder kronor. I sammanhanget är man ändå en liten aktör – exempelvis förvaltar var och en av de svenska AP-fonderna omkring 350 miljarder kronor. Mistras storlek gör det svårare att ställa uttryckliga krav på företag – exempelvis under en årsstämma – men det är också till fördel, konstaterar Märtha Josefsson.
     – Vi är inte rädda för att pröva nya idéer inom förvaltning, eller att vara första investerare.
     När till exempel den London-baserade fondförvaltaren Generation Investment Management startades 2004 av bland andra den tidigare amerikanske vicepresidenten Al Gore, gick Mistra in som första institutionella investerare i deras globala aktiefond. Idag är förvaltaren, som sedan starten integrerar finansiell analys med hållbarhetsanalys, en strategisk partner till Mistra.
     När så kallade gröna obligationer – ett mer direkt sätt än aktieägande för att påverka företag att tänka grönt, påpekar Märtha Josefsson – dök upp på finansmarknaden för några år sedan, var Mistra också tidigt ute att investera.
     Mistra har varit en föregångare inom hållbar kapitalförvaltning, och har på olika sätt försökt att sprida kunskap. Bland annat genom att öppet redovisa sin placeringspolicy, publicera trycksaker och delta i och ordna seminarier. Häromåret undertecknade Mistra Montreal Pledge, där man förbinder sig att redovisa kapitalförvaltningens årliga koldioxidavtryck. Mistra har även finansierat ett forskningsprogram om hållbara investeringar, och för närvarande pågår relaterad forskning inom centrumet Misum och programmet Mistra Financial Systems.
     – Vi vill på olika sätt bidra till ökade hållbarhetstankar i branschen, och visa förvaltare och andra investerare att det går att investera hållbart utan att göra avkall på avkastningen.
     Märtha Josefsson har varit medlem av Mistras kapitalförvaltningskommitté i snart femton år, merparten som dess ordförande. Under den tiden har mycket hänt, konstaterar hon.
     – Idag är det inte längre svårt att investera på ett hållbart sätt. Jag tror att Mistra har bidragit till den utvecklingen, och jag hoppas att vi kan fortsätta att vara en förebild.
Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Åke IverfeldtAke-Iverfeldt-1-16-Foto-Anette-Andersson.pngVDake.iverfeldt(at)mistra.orgTel: 08 791 10 24Mobil: 070 732 03 17 Johan EdmanJohan-Edman-16.pngProgramansvarigjohan.edman(at)mistra.orgTel: 08 791 10 28Mobil: 070 732 40 73 Birgitta Jonsson PalmgrenBirgitta-Jonsson-Palmgren-16.pngAdministrativ chefbirgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.orgTel: 08 791 34 80Mobil: 070 344 54 66 Christopher Folkeson WelchChris-Folkeson-Welch-16.pngProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgTel: 08 791 10 26Mobil: 070 732 30 74 Malin LindgrenMalin-Lindgren-16.pngKommunikationsansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgTel: 08 791 10 27Mobil: 076 112 37 00 Thomas NilssonThomas-Nilsson-16.pngProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgTel: 08 791 10 22Mobil: 070 629 88 12 Linnea KassmoLinnea-Kassmo-16.pngKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgTel: 08 791 10 23Mobil: 070 659 09 60 Josefin LönbergJosefin-Lonberg-16.pngEkonomjosefin.lonberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 25Mobil: 070 732 25 92