mistra
mistra
mistra
mistra
mistra

stiftelsen för miljöstrategisk forskning
stödjer forskning av strategisk betydelse för en
god livsmiljö och hållbar samhällsutveckling

Åke Iverfeldt, vd

År 2015

Forskningssatsningar

Fem frågor till Mistras ordförande

Mistra i siffror

Varför hållbara investeringar?

English

År 2015 på Mistra

2015
januari
februari
mars
april
maj
juni
juli
augusti
september
oktober
november
december

Mistra i siffror

Utbetalningar från Mistra 0 Mkr

totalt för svenska
mottagare i Mkr
0
totalt för utländska
mottagare i Mkr
0

Utbetalningar i Mkr fördelat på mottagare

Utbetalningar i Mkr till de fem största mottagarna

0
Fem största mottagarnas
andel i procent av totalt
utbetalt belopp.

Avsnitt 1Åke Iverfeldt, vdMistras vd Åke Iverfeldtom året som gått Mistra ska bidra till att lösa väsentliga, prioriterade miljöproblem. Vi ska också bidra till en god livsmiljö, till Sveriges konkurrenskraft och ta tillvara industriella tillämpningar. Så visst bidrar vi till den goda samhällsutvecklingen! Vi gör det genom att finansiera forskning av högsta internationella klass. Samtidigt försöker vi föda in forskningen i beslutsprocesser eller i tillämpningar inom näringslivet. Men vi ska inte satsa på det som andra gör, däremot ska vi vara snabbfotade. Det kanske andra också vill vara, men vi har en organisationsform som gör att vi kan vara snabba. Vi har ett litet kansli, en omfattande omvärldsanalys genom samarbeten och kan relativt obyråkratiskt hugga på nya områden som kommer upp. Under 2015 har FN antagit sina hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, och klimatförhandlingarna resulterade i ett mycket bra avtal i december i Paris. Mistra och Mistras forskare har helt eller delvis varit engagerade under hela processen, kopplat till både klimatet och till hållbarhetsmålen. I vår kapitalförvaltning har vi under lång tid haft en inriktning som varit både hållbar och lönsam. I dag har vi delat ut mer än 3,7 miljarder kronor till forskning och har 3 miljarder kronor kvar av vårt kapital. Så vi är fullständigt övertygade om att kapitalförvaltningen är lönsam om den har ett längre perspektiv och styrs av hållbarhetskriterier. Eftersom vi finansierar forskning med en hållbar inriktning är det väldigt viktigt att vi inte samtidigt förstör, utan istället bygger upp samhällsvärden med vår kapitalförvaltning. Under året beslutade vi att göra en utlysning inom finansiella system. Från vår hållbara kapitalförvaltning har vi sett svårigheterna med och trögheten i omställningen av det finansiella systemet. Det gör det relevant med ett forskningsprogram inom området. Slutligen är det viktigt att förstärka Mistras totala påverkan, vilket är något vi börjat adressera ordentligt under 2015. Vi ska försöka styra mot detta och i framtiden tydligare utvärdera vilken påverkan vi faktiskt har. Åke Iverfeldt,
VD Mistra
Avsnitt 2 Januari: Mistraföretag uppköpt för framtidens vattenfrågor Att lyckas få till en mer hållbar hantering av vatten och avlopp är en av de stora globala framtidsfrågorna. Februari: Mistra och Formas storsatsar på humanistisk miljöforskning Mistra och forskningsrådet Formas finansierar ett humanistiskt forskningsprogram som ska ledas av Linköpings universitet. Mistras VD är med och stakar ut en hållbar framtid Åke Iverfeldt ingår i det nyinrättade framtidskansli som regeringen utsett för att bidra med kunskap om hur Sverige kan få en hållbar och konkurrenskraftig utveckling. Mars: 42 miljoner till forskningsprogram om cirkulär ekonomi En av näringslivets stora utmaningar är att försöka frikoppla tillväxt från ökad resursanvändning. April: Hållbar plast och konkurrenskraft i fokus för ny utlysning Plast är både billigt och enkelt att tillverka, och kan användas till i stort sett allt Mistra Urban Futures utvärderar FN:s hållbarhetsmål När FN:s millenniemål för att minska fattigdomen i världen löpte ut 2015 ersattes de med ett antal globala hållbarhetsmål. Maj: Internationell medvind för svensk Arktisforskning Sverige är på allvar med på den internationella policy-och forskningsarenan om Arktis framtid. Biologisk metod verksam för att minska algblomning Övergödda sjöar kan restaureras genom att minska deras bestånd av mört och braxen. Juni: Nya miljoner till miljöinnovationer Mistra Innovation beviljade fem nya projekt medel för att utveckla innovativa och framgångsrika produkter inom miljöområdet. 80 miljoner till forskning om mode och återvinning Mistra beslutade i juni att investera i en andra fas av de två programmen Mistra Future Fashion och Mistra Closing the Loop. Juli: Tom Augusti: Fallstudier kartlägger miljöeffekter i nanoskala Nanoteknik ger möjligheter att ta fram allt från läkemedel till teknik för att möta klimathotet. Forskningscentret Misum uppmärksammas i rapport Forskningscentret Misum om hållbara marknader spelar en viktig roll i Handelshögskolans arbete för att inkludera hållbarhet September: Forskare nätverkar utomlands som Mistra Fellows För att bygga samarbeten och öka kunskapsutbytet mellan Mistras olika forskargrupper och internationella forskningsorganisationer finns Mistra Fellows Programme. Oktober: MistraPharma föreslår nytt centrum för läkemedel och miljö MistraPharma har undersökt hur läkemedelssubstanser i låga doser påverkar ekosystem i sjöar, hav och vattendrag. Transformation till ett liv inom planetens gränser Den internationella konferensen Transformations arrangerades av Stockholm Resilience Centre Mistras nya utlysning fokuserar på mobilitet Transporter står för en betydande miljöpåverkan på inte minst klimatet. November: Smarta material fokus för nytt Mistraprogram Intresset ökar för smarta material och hur de ska kunna bidra till en bättre miljö. Skogsägare bättre rustade möta klimatförändringar Svenska skogsägare har fått mer på fötterna om hur de kan anpassa skogsbruket till effekterna av ett förändrat klimat genom Mistra-SWECIA. December: Ytterligare 50 miljoner till Mistra Biotech Mistra Biotech som tar ett helhetsgrepp kring växtförädling och attityder kring genmodifierade grödor fick grönt ljus för en andra fas. Mistraforskare bidrog till historiskt klimatavtal i Paris I december förhandlade världens ledare fram ett nytt globalt klimatavtal i Paris Avsnitt 3Mistra möter Behov av kunskapsbroar mellan akademi, kommun och näringslivBetydelsefulla nätverk, viktig kunskap och perspektiv på forskning som leder till tillämpning. Här delar tre tidigare Mistraforskare, som idag verkar inom näringsliv och offentlig sektor, med sig av hur deras forskarbakgrund gör nytta utanför akademin. Rajni Hatti-Kaul om engagemang, medvetenhet och akademinProfessor Rajni Hatti-Kaul tänker ständigt på gapet mellan rika och fattiga länder. På hur hon kan bidra till en ökad miljömedvetenhet. Flytten från Indien till Sverige, miljöengagemanget och livet inom akademin har gett henne erfarenheter som hon tänker använda för att skapa mer praktisk förändring. Gensaxen ger nytta för miljö och människa – lagstiftning hindrarGensaxen har fått stor uppmärksamhet sedan årets Nobelpris i kemi offentliggjordes. Inom Mistra Biotech har forskarna använt metoden för att utveckla potatissorter som kräver mindre kemikalie- och energianvändning samtidigt som de får ökad mögelresistens och optimerad stärkelsekvalitet. Men för att nå marknaden och främja ett mer hållbart jordbruk behöver EU:s lagstiftning förtydligas. Banar väg för ett hållbart svenskt livsmedelssystemNu har startskottet för Mistra Food Futures gått. Forskningsprogrammet kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt-, socialt- och miljömässigt hållbart. Programchef Helena Hansson, professor vid SLU, berättar om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning. “Rika människor behöver utveckla en känsla av tillräcklighet”När vi pratar hållbar konsumtion behöver vi också våga prata om minskad konsumtion. Det anser Åsa Callmer, som skrivit sin doktorsavhandling inom forskningsprogrammet The Seed Box. Hon har studerat begreppet tillräcklighet – att känna sig förnöjsam med vad man har och ta steget mot en rättvist fördelad resursanvändning inom de planetära gränserna. Maria Wetterstrand ska ge svenska företag insyn i EU-politikenHon provoceras av resursslöseri. Engageras av positioner där hon kan göra reell skillnad. Och räds inte att pusha företag mot ett mer ambitiöst hållbarhetsarbete. Möt Maria Wetterstrand som med ny bas i Bryssel ska ge svenskt näringsliv större insyn i EU:s miljö- och klimatpolitik. Avsnitt 4Mistras forskningssatsningarLäs mer om Mistras forskningssatsningar från att Mistra bildades fram till idag. Blåmarkerade program är pågående och grönmarkerade program är genomförda. Under varje program kan du läsa mer om innehåll och händelser under året som har gått. Misum miusm.jpgMisum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen för – och styra övergången mot – hållbara marknader. Centret ska även bidra med kunskap inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. I fas 2 höjs ambitionerna för att hitta lösningar på sociala och miljömässiga problem och att stimulera en samhällsförändring. https://www.mistra.org/forskningsprogram/misum/2015–2024120 MSEKHandelshögskolan i Stockholm· Uppstart av fas 1, nya plattformar, Martina Björkman Nyqvist blev ny centrumchef, Viveka Hirdman-Ryrberg ny centrumstyrelseordförande och Maya Rebermark ny Stakeholder Engagement Director.· Misum Annual Forum 2020 med tema ”Are inequalities rising and green investments declining due to Covid-19?” anordnades.· Misums Emma Sjöström deltog i ett möte med nationella Innovationsrådet där hon bland annat diskuterade hur politiken kan bidra till en långsiktigt hållbar finansmarknad. The Seed Boxseed-box.jpgI en värld allt tydligare påverkad av klimatförändringar går det inte längre att föreställa sig natur som avskild från kultur. För att hantera dessa utmaningar behövs forskning som kan omfatta allt från natur och ekologiska sammanhang till sociala skillnader och etik. Men även skapa relationer och politiska identitetsprocesser. Forskningsprogrammet The Seed Box möter utmaningarna genom att samla tvärvetenskaplig kompetens inom kultur, samhälle, natur och miljöforskning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-seed-box/2015–2022Mistra investerar 32 MSEK och Formas bidrar med 32 MSEKLinköpings universitet· I november hölls ”Experimental Zone 1”, den första i en serie evenemang som anordnas av en grupp forskare och konstnärer vid Linköpings universitet under den beteckningen Bureau for Alternative Methodologies (BAM). Evenemanget sändes i digital form och anordnades med stöd från The Seed Box och LiU Humanities.· Flera av deltagarna från The Seed Box deltog på Konstdygnet, ett digitalt event där konstnärer, forskare och filosofer gjorde en gemensam ansats att reflektera kring månaderna som förändrade världen. Konstdygnet arrangerades av Sörmlands Museum och tog avstamp i Åsa Elzéns utställning Träda – Fogelstadgruppen och jord .· I september deltog The Seed Box i seminariet Vad, vem och varför? Forskning om forskningskommunikation i Sverige. Seminariet anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Vetenskap & Allmänhet och Linköpings universitet. Bland paneldeltagarna fanns The Seed Box programdirektör Victoria Wibeck och Jesper Olsson, tidigare programdirektör och en av forskningsledarna. Mistra REESREES.jpgMistra REES uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-rees/2015–202389 MkrLinköpings universitet· Trots den rådande Covid-19-pandemin är företagens och samhällets intresse för det område som Mistra REES vekar inom större än någonsin och under året har vi via vårt konsortieavtal för fas 2 knutit samarbete med flera av Sveriges ledande företag.· Mistra REES har aktivt bidragit med kunskap till exempelvis Sveriges och EU:s handlingsplaner, samt internationella standarder för cirkulär ekonomi.· Mistra REES hamnade på IVA:s 100-lista över aktuella forskningsprojekt med potential att skapa nytta. Mistra Environmental Nanosafetynanosafety2.jpgNanomaterial används inom allt fler områden och har många egenskaper som kan bidra till en hållbar utveckling. Samtidigt finns det stora kunskapsluckor om deras miljöegenskaper. Programmet ska bli en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att bygga upp kunskap som kan visa på nya tillämpningar och hjälpa till att skapa trygghet kring användning av nanoteknik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-environmental-nanosafety/2014–202390 MSEKLunds universitet· I maj hölls en konferens med tema ”impact”. Den leddes av Chalmers och genomfördes i samarbete med organisationen SIO Grafen, en sammanslutning av nanoföretag. · Under höstens programmöte låg fokus på juniora forskare/studenter. Alla doktorander och postdocs gav en presentation och delade med sig av vilka metoder och analyser de använder. Syftet var att lyfta den breda kompetensen som programmet besitter och öka samverkan mellan arbetspaketen. Detta följdes upp med virtuella fikan _– en sorts speeddejting. · Medverkade i en nationell avfallskonferens om forskning och kunskap kring slutförvaring, återvinning och destruktion av nanomaterial. Flera avfallsbolag som snart kommer få i uppdrag att ta hand om nanopartiklar i rökgaser och lakvatten deltog. Mistra Arctic Sustainable Developmentnat72466-Arctic-dev-utlysning.jpgKlimatförändringar, ökat politiskt intresse och ny teknik för att utvinna naturresurser skärper konflikterna i Arktis mellan olika aktörer och framtida vägval. Även den historiska utvecklingen i regionen påverkar vilka beslut som tas. Programmets forskning ska öka kunskaperna om situationen i regionen och visa på vägar framåt som kan bidra till en hållbar utveckling. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-sustainable-development/2014–201830 MSEKUmeå universitet· Avslutad AquaAgrimatmc_va10622-Akvakultur.jpgTematiskt program för att öka kunskaperna om hur jordbruksproduktionen kan få högre avkastning och mindre miljöpåverkan samt hur hållbar fiskodling och annat vattenbruk kan utvecklas. Forskningen sker i ett antal forskningsmiljöer som tar fram strategier, teknik och idéer kring effektiv och hållbar odling och uppfödning av djur. Satsningen sker i samverkan med Formas och Lantmännens forskningsstiftelse. https://www.mistra.org/forskningsprogram/aquaagri/2014–201732 MSEKVreta Kluster· Avslutad Mistra Innovationinnovation.jpgMindre företag kan ha bra idéer till miljöanpassade produkter och tjänster, men saknar ofta egna forskningsresurser. Programmet ger dessa företag möjlighet att utveckla sina innovativa idéer i samarbete med lärosäten och forskningsinstitut. Forskningen inriktas på områden som anses vara av stor betydelse för Sveriges industriella konkurrenskraft. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-innovation/2012–201988 MSEKMistra· Avslutad Mistra Closing the LoopCLosing-the-loop.jpgAtt ta tillvara en större del av industriavfallet genom bra materialåtervinning är ett sätt att sluta kretsloppen i samhället. Programmet ska utveckla metoder för att effektivare ta hand om bland annat metaller, kemikalier och plast, liksom om elektronik och andra komplexa produkter. Forskningen ska utveckla metoder för att både identifiera och föra tillbaka resurser till industrin. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-closing-the-loop/2012–201988 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· I mars höll Mistra Closing the Loop sitt slutseminarium. Budskapet var tydligt: Nu är det dags, tajmingen är perfekt för att ta nästa steg mot en ökad användning av återvunna material. Ett 70-tal representanter deltog, både aktörer från programmet samt representanter från industri och myndigheter.· I november publicerades Investor Brief: Recycled Materials for Sustainable Investments vars syfte är att med utgångspunkt i forskning öka investerarkollektivets kunskap för hållbara investeringar gällande återvunnen råvara. Mistra BiotechBIotech-3_Anna_Lehrman.jpgFramtidens livsmedelsproduktion måste kombinera ökad avkastning med minskad miljöpåverkan och användning av naturresurser. Programmet tar ett helhetsgrepp på bioteknik inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Det täcker in att minska behovet av gödselmedel och öka motståndskraften mot sjukdomar, liksom att nya innovationer ska möta höga krav på säkerhet och etik. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-biotech/2012–201994 MkrSLU· Programmet avslutades under året och resultat och aktiviteter sammanfattas i slutrapporten Biotechnology for Sustainability Final Report from Mistra Biotech 2012-2020. Mistra EVIEMdefault.jpgGenom systematiska utvärderingar av det vetenskapliga underlaget inom olika områden ska rådet förbättra beslutsunderlaget för det svenska miljöarbetet. Myndigheter eller beslutsfattare och andra intressenter kan föreslå ämnen för utvärderingarna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/eviem/2012–201766 MSEKStockholm Environment Institute· Avslutad Mistra Indigodefault.jpgForskning ska kombineras med policyaktiviteter i programmet, för att stödja klimatpolitiken utanför de internationella klimatförhandlingarna. Verksamheten är uppdelad i fyra integrerade områden som fokuserar på ett globalt handelssystem för kolmarknader, klimatpolitikens fördelningseffekter, samspel mellan klimatpolitik och incitament för teknikutveckling samt hur företag agerar strategiskt utifrån klimatpolitiken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-indigo/2012–201524,5 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad Mistra Future FashionFuture-fashion.jpgKläder påverkar miljön, särskilt klimat och vatten, under hela sin livscykel. Programmet ger svensk modeindustri verktyg för att bli konkurrenskraftig genom att vända hållbarhet till en affärsmässig fördel. Forskningen handlar om allt från styrmedel och strategier för systemförändringar till nya designverktyg, textilfibrer med lägre miljöpåverkan och nya idéer för textilåtervinning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-future-fashion/2011–201980 MSEKRISE Research Institutes of Sweden· Avslutad Mistra Arctic Futuresdefault.jpgDen globala uppvärmningen gör att Arktis och dess befolkning står inför stora förändringar. Det innebär både faror och möjligheter för djur och naturliv, utvinning av naturresurser, sjöfart och turism. Programmet ska ge en samhällsvetenskaplig kunskapsgrund samt utveckla verktyg för en dialog mellan alla olika parter inför den arktiska regionens nya villkor. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-arctic-futures/2011–201338 MSEKPolarforskningssekretariatet· Avslutad Mistra Urban FuturesMistra-Urban-Futures-masma45045.jpgAllt fler av världens invånare bor i städer. De urbana miljöerna måste gå mot en hållbar utveckling, vilket kräver kunskaper om allt från hushållning av vatten och energi till sociala frågor. Inom forskningscentrumet tar forskare och användare fram innovativa lösningar för ingenjörer, arkitekter, samhällsplanerare och ekonomer inom såväl näringsliv som offentlig förvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-urban-futures/2010–2019171 MSEKChalmers· Avslutad Mistra Future Forestsdefault.jpgKlimatförändring, globaliserad handel och allt större behov av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogens resurser. Programmet utvecklar verktyg för vetenskapligt underbyggda beslut om framtidens skogsförvaltning. Målet är att hantera avvägningar mellan att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biologisk mångfald, ekosystemtjänster och friluftsliv. https://www.mistra.org/forskningsprogram/future-forests/2009–2016110 MSEKSLU· Avslutad Mistra-SWECIAIMA89099_web_swecia.jpgMistra Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation.Behoven ökar av att anpassa samhället till de effekter klimatförändringarna för med sig på infrastruktur, skogs- och jordbruk samt miljövård. Även beredskapen inför extrema händelser behöver ses över. Centrala delar av programmet är modellering av klimat, ekonomi och effekter på ekosystem, som används i scenarier för att visa på anpassningsbehov och valmöjligheter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistra-swecia/2008–201585,3 MSEKSMHI· Avslutad Mistra PharmaMATMC_MW00089_medium_Pharma.jpgProgrammet ska identifiera aktiva ämnen från läkemedel i vattenmiljöer som innebär en betydande risk för vattenlevande organismer eller bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Det ska även visa på tekniker för förbättrad avloppsvattenrening och strategier och indikatorer för att tidigt kunna identifiera läkemedelsämnen med oönskade miljöeffekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistrapharma/2008–201594 MSEKStockholms universitet· Avslutad The Urban Minddefault.jpg– Cultural and environmental dynamicsDen urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/the-urban-mind/2008-20105 MSEKUppsala universitet· Avslutad Stockholm Resilience CentreStockholm-Resilience-Centreworld-map-1958129.jpgMänsklig påverkan har lett till att många av jordens ekosystem fått sämre förmåga att leverera ekosystemtjänster som mat, vattenrening och klimatreglering. Forskningen inom centrumet utvecklar förståelsen av ekosystem, bidrar med nya redskap för att styra och förvalta dem samt tar fram råd till beslutsfattare på både nationell och internationell nivå. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stockholm-resilience-centre/2007–2018191,4 MSEKStockholms universitet· Avslutad ENTWINEDIMSIS890-087_low_Entwined.jpgDet internationella utbytet av produkter, tjänster, kapital och kunskap gör att världens länder blir allt mer beroende av varandra. Forskningen fokuserar på hur globaliseringen och tongivande aktörer påverkar samhället på olika nivåer. Målet är bland annat att ta fram verktyg för att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. https://www.mistra.org/forskningsprogram/entwined/2007–201352,4 MSEK IVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad E4 Mistradefault.jpgMålet med programmet är att utveckla nya energieffektiva efterbehandlingssystem för förbränningsmotorer. Det ska ge effektivare motorer som förutom lägre utsläpp av kväveoxider, koldioxid och ofullständigt förbrända kolväten sänker bränsleåtgången och kostnaderna. https://www.mistra.org/forskningsprogram/e4-mistra/2006–201442,3 MSEK Volvo Technology· Avslutad SIRP default.jpgSustainable Investment Research Platform Genom sina investeringar kan olika aktörer på finansmarknaden påverka företag att inrikta sig mot en mer hållbar utveckling. Programmet bidrar med forskning kring företagens rapportering, analytikers värderingar samt förvaltares och investerares beteenden och portföljval utifrån hållbarhetskriterier. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sirp/2006–2012101 MSEK Umeå universitet· Avslutad PlantComMistra BA10850_PlantCom.jpgVid växtodlingar används ofta bekämpningsmedel mot skadeinsekter. Forskningen ska hitta sätt att stärka växternas motståndskraft genom att kombinera insektsekologi och växtfysiologi på ett tvärvetenskapligt sätt. Målet är bland annat att utveckla odlingsmetoder och studera kommunikation med flyktiga ämnen som lockar till sig naturliga fiender till bladlöss. https://www.mistra.org/forskningsprogram/plantcommistra/2006–201269 MSEK Stockholms universitet· Avslutad Deeper access, deeper understandingdefault.jpgFrågan om vad människan är skyldig till, och vad som är naturligt är central i miljödebatten. Svaret är inte minst viktigt för att vi ska ha en förståelse för vad som orsakar förändringar i vår miljö – särskilt ur ett strategiskt perspektiv. Med hjälp av en kraftigt miniatyriserad undervattensfarkost har forskningsprogrammet ”Deeper access, deeper understanding”, som avslutades 2010, studerat orörda platser för att komma närmare svaren på frågan. https://www.mistra.org/forskningsprogram/deeper-access-deeper-understanding/2006-20104,5 MSEKUppsala universitet· Avslutad Transport Mistradefault.jpgProgrammet Transport Mistra, som avslutades 2008, har ökat förståelsen om beslutsfattande och trafikplanering och utvecklat praktiska verktyg som gör transportsystemet mer hållbart. https://www.mistra.org/forskningsprogram/transport-mistra/2006–200830 MSEKTrivector AB· Avslutad Stålkretsloppet IMSIS099KF1E_low_Stalkretsloppet.jpgStålindustrin måste förändra sin tillverkning för att utnyttja metaller effektivare och använda mindre resurser. Forskningen ska ge bättre produktionsprocesser och effektivare användning av nya stålsorter, liksom metoder för att miljövärdera processer och produkter från stålverk, skrothandel och verkstadsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/stalkretsloppet/2004–201297 MSEKJernkontoret· Avslutad Cliporedefault.jpgHotet om klimatförändringar är en av de viktigaste och mest komplicerade utmaningar som världen står inför. Clipore stödjer forskning och stimulerar till dialog, som kan föra de internationella klimatförhandlingarna framåt. Användare: Syftet är att huvuddelen av resultaten ska ha ett direkt värde för inhemska politiska beslutsfattare och deras kollegor i andra länder. Industrin spelar också viktig roll i programmet, både för att ge underlag till forskningen och som användare av resultaten. https://www.mistra.org/forskningsprogram/clipore/2004–2011106,9 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad MASEdefault.jpg– Mikrobiell aktivitet för en sund miljöStora mängder kemikalier i form av bekämpningsmedel och handelsgödsel används årligen inom jordbruk, skogsbruk och fritidsanvändning av mark. Forskningsprogrammet MASE, som avslutades 2010, har utvecklat mikroorganismer som på motsvarande sätt kan ge näring eller skydd. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mase/2004-201058 MSEK.MASE Laboratorier AB· Avslutad Svartlutsförgasningdefault.jpgOm den svartlut som bildas när flisad ved kokas till pappersmassa förgasas skulle en fjärdedel av all bensin och diesel som används i Sverige kunna ersättas. Forskningsprogrammet Svartlutsförgasning, som avslutades 2010, lyckade både utveckla tekniska lösningar och testa att drivmedlet fungerar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/svartlutsforgasning/2004–201043 MSEKBLG-programmet AB· Avslutad DOMdefault.jpg– Domesticering av mikroorganismerMikroorganismer har visats sig ha potential att ersätta och bryta ner kemiska bekämpningsmedel. Samtidigt kan de minska näringsläckage genom att absorbera näringsämnen. Forskningsprogrammet DOM, som avslutades 2011, fördjupade kunskapen om hur odling av mikroorganismer kan effektiviseras och skalas upp från laboratoriemiljö till storskalig produktion och praktisk användning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/dom/2003–201161,3 MSEKSLU· Avslutad Greenchemdefault.jpg– Specialkemikalier från förnyelsebara råvarorDet moderna industrisamhället har blivit alltmer beroende av fossila råvaror för att skapa plast, detergenter, bläck, färger, lim, läkemedel och olika hygienprodukter. Dagens råvara är både ändlig och miljöskadlig och därför behövs alternativ. Forskningsprogrammet Greenchem, som avslutades 2010, påbörjade ett paradigmskifte inom den kemiska industrin för att basen för deras verksamhet ska gå från fossila- till förnyelsebara råvaror. https://www.mistra.org/forskningsprogram/greenchem/2003-201070 MSEKLunds universitet· Avslutad Marine Paintdefault.jpg– Åtgärder mot påväxt på båtarIdag används ofta metallföreningar och organiska biocider för att minska påväxten men med den bieffekten att andra marina organismer skadas. Forskningsprogrammet Marine Paint, som avslutades 2010, utvecklade under programperioden ett ekologiskt alternativ som effektivt förhindrar organismer att börja växa på fartyg och båtar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/marine-paint/2003-201082,4 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad PERSEAdefault.jpg– Plasmaförstärkta reaktionssystem för miljöändamålFörbränning av fossila bränslen och hushållsavfall och biobränslen orsakar utsläpp av miljöstörande ämnen. Forskningsprogrammet PERSEA, som avslutades 2010, utvecklade metoder som effektivt och miljöanpassat tar hand om flera föroreningar utan att nya skadliga ämnen bildas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/persea/2003-201034,7MSEKÅngströmlaboratoriet, Uppsala universitet· Avslutad Heurekadefault.jpg– Miljöinriktade beslutsstödsmodeller för skogsbruketSkogen ska både ge oss virke och biodrivmedel samtidigt som den ska kunna utnyttjas för rekreation, som kolsänka samtidigt ska den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en komplex väv där olika intressen har olika visioner om framtidens skogar. https://www.mistra.org/forskningsprogram/heureka/2002-200918,8 MSEKSLU· Avslutad HagmarksMISTRAdefault.jpgNaturbetesmarker tillhör de artrikaste naturtyperna vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden. I Sverige och övriga EU har dessa marker krympt sedan 1980-talet och därmed har även artrikedomen minskat. Forskningsprogrammet HagmarksMISTRA, som avslutades 2008, har med naturvetenskaplig, ekonomisk och sociologisk forskning analyserat reglerna, föreslagit förändringar, undersökt böndernas livsbetingelser och gjort storskaliga fältförsök för att förbättra den biologiska mångfalden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/hagmarksmistra/2001–200847 MSEKSLU· Avslutad Ljudlandskap för bättre hälsadefault.jpgLjud, även vid låga decibeltal, orsakar hörselskador, ökar risken för sömnrubbningar samt tidigt död i samma omfattning som olyckor i trafiken. Forskningsprogrammet ”Ljudlandskapet för bättre hälsa”, som avslutades 2007, utarbetade ett ”ljudlandskapstänkande” och ”ljudlandskapskoncept” som kan användas när nya bostadsområden uppförs och för att förbättra ljudbilden i befintliga boendemiljöer. https://www.mistra.org/forskningsprogram/ljudlandskap-for-battre-halsa/2000-200740 MSEKChalmers· Avslutad NewSdefault.jpg– Ny strategi för riskhantering av kemikalierFör tusentals av de kemiska föreningar som används idag är hälso- och miljöeffekterna ofullständigt kända. Genom att sammanföra forskare inriktade mot såväl miljökemi och toxikologi som lagstiftning och riskhantering lyckades programmet NewS, som avslutades 2009, påverka den slutliga utformningen av den europeiska kemikalielagstiftningen REACH. https://www.mistra.org/forskningsprogram/news/1999–200976,1 MSEKKTH· Avslutad ASTAdefault.jpg– Åtgärdsstrategier för gränsöverskridande luftföroreningarForskning inom forskningsprogrammet ASTA, som avslutades 2007, var inriktad mot att stödja nationellt och internationellt luftvårdsarbete. Programmets fokus var på försurning, kvävets påverkan på skogsekosystem, effekter av marknära ozon på vegetation, samt långväga transport av partiklar. ASTA gav under programperioden viktiga bidrag till utvecklingen av internationellt luftvårdsarbete, exempelvis till EU:s luftvårdsstrategi. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asta/1999-200759 MSEKIVL Svenska Miljöinstitutet· Avslutad LUSTRAdefault.jpg– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaserEn viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska. https://www.mistra.org/forskningsprogram/lustra-markanvandningsstrategier-for-minskade-nettoutslapp-av-vaxthusgaser/1999-200760 MSEKSLU· Avslutad MAREdefault.jpg– Kostnadseffektiva åtgärder mot eutrofiering av Östersjön - ett beslutstödssystemÖvergödning är ett av de största miljöproblemen i Östersjön, framförallt är det kväve och fosfor från olika källor som påverkar ekosystemen i havet. Forskningsprogrammet MARE, som avslutades 2006, har kopplat samman olika typer av information om hur havet fungerar, hur kväve och fosfor sprids och används och samtidigt som de har beräknat kostnaden för att på olika sätt minska denna tillförsel. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mare/1999–200662,5 MSEKStockholm universitet· Avslutad Fjäll-Mistradefault.jpgFjällvärlden har låg biologisk mångfald och är känslig för överutnyttjande. Trots det används fjällen för en lång rad olika verksamheter, allt från renskötsel till gruvdrift. Forskningsprogrammet Fjäll-MISTRA, som avslutades 2006, arbetade för att skapa en kunskapsbas för en gemensam syn på resurshushållning, och för hur olika intressen ska kunna samordnas för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av fjällvärlden. https://www.mistra.org/forskningsprogram/fjall-mistra/1998–200684 MSEKStatens lantbruksuniversitet (Umeå)· Avslutad Urban Waterdefault.jpg– Framtidens uthålliga va-systemForskningsprogrammet Urban Water, som avslutades 2006, utvecklade utifrån ett systemperspektiv verktyg både för analys och praktiskt användning för va-systemets teknik, organisation och brukare. https://www.mistra.org/forskningsprogram/urban-water/1998–200662 MSEK.Chalmers tekniska högskola· Avslutad Mistras bränslecellsprogramdefault.jpg– Fuel Cells in a Sustainable SocietyBränsleceller är ett mycket intressant alternativ till fossila bränslen i bland annat fordon. Mistras bränslecellsprogram , som avslutades 2010, tog flera viktiga steg för att konkurrenskraftiga bränsleceller ska kunna användas i både fordon och i annan elkrävande utrustning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mistras-branslecellsprogram/1997–2010121 MSEKKTH· Avslutad MAT 21default.jpg– Uthållig livsmedelsproduktionForskningsprogrammet MAT 21, som avslutades 2008, hade som mål att visa på vägar och valmöjligheter för det svenska jordbruket. Här kombinerades högt ställda krav på miljöhänsyn, djuromsorg med produktkvalitet och god lönsamhet för lantbrukare och livsmedelsindustri. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mat-21/1997–2008125 MSEKSLU· Avslutad MiMidefault.jpg– Mitigating the Environmental Impact of Mining WasteSvenska gruvor har dumpat hundra miljoner ton med bergmassor som läcker olika tungmetaller till mark och vatten. Programmet MiMi, som avslutades 2004, har bidragit till att det nu går att bedöma vad som händer med en deponi över tid på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/mimi/1997–200476 MSEKLuleå tekniska universitet· Avslutad SUCOZOMAdefault.jpg– Bärkraftig förvaltning av kustresurserMänniskans bruk av resurserna i det kustnära havet leder till problem i både havsmiljön och kustsamhällena. Forskningsprogrammet SUCOZOMA, som avslutades 2004, har bidragit till uthållig användning av dessa resurser. Det har man lyckas med genom att utveckla metoder som gör det möjligt att ta hänsyn till både ekosystemets gränser och kustbefolkningens behov. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sucozoma/1997-200480 MSEKGöteborgs universitet· Avslutad RESEdefault.jpg– Fjärranalys för miljönHur skall man veta att de insatser som görs för att komma till rätta med miljöproblem får avsedd effekt och att det sker till så lägsta möjliga kostnad? Det var ett par av de frågor som forskningsprogrammet RESE, som avslutades 2002, arbetade med under sin åttaåriga programperiod.

RESE Fjärranalys för miljön: 1997-2002
RESE Miljömål: 2003-2005
https://www.mistra.org/forskningsprogram/rese/1997-200585 + 3 MSEKMetria Miljöanalys, Lantmäteriet· Avslutad COLDREMdefault.jpg– Marksanering i ett kallt klimatDet vetenskapliga underlaget i samband med marksanering var länge bristfälligt i Sverige. Forskningsprogrammet COLDREM, som avslutades 2003, utvecklade nya metoder och byggde upp kunskaper vid två förorenade områden. På så sätt har kunskap om marksanering i Sverige, både inom och utanför universiteten, förbättrats betydligt. https://www.mistra.org/forskningsprogram/coldrem/1997–200339 MSEKUmeå universitet· Avslutad Biosignaldefault.jpgInsekter orsakar enbart i Sverige skador på skördar för flera miljarder kronor om året men de kemiska metoder som finns för att bekämpa skadeinsekterna har ofta allvarliga miljö- och hälsoeffekter. Flera av forskningsresultaten från forskningsprogrammet Biosignal, som avslutades 2005, har resulterat i hållbara, effektiva och ekonomiskt rationella bekämpningsmetoder mot skadeinsekter. https://www.mistra.org/forskningsprogram/biosignal/1996–200568 MSEKSLU· Avslutad VASTRAdefault.jpg– Vattenstrategiska forskningsprogrammetGrundvatten är en gemensam resurs som många vill och måste dela på. Forskningsprogrammet VASTRA, som avslutades 2005 har utvecklat nya strategier för en hållbar vattenförvaltning. https://www.mistra.org/forskningsprogram/vastra/1996–200568,5 MSEK.Göteborgs universitet (2002–2005) Linköpings universitet (1996–2001)· Avslutad SUFORdefault.jpg– Uthålligt skogsbruk i södra SverigeEtt långsiktigt hållbart skogsbruk måste både vara ekonomiskt lönsamt och värna den biologiska mångfalden. Forskningsprogrammet SUFOR, som avslutades 2004, har gjort det lättare att hitta en balans mellan de olika kraven genom att ta fram modeller för att bedöma konsekvenserna av olika skötselalternativ. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sufor/1996–2004108 MSEK.1996–2002 Lunds universitet 2002–2004 SLU· Avslutad ÅSCdefault.jpg– Ångström SolenergicentrumDagens energianvändning är mer eller mindre miljöstörande genom resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser och andra ämnen som orsakar miljö- och hälsoproblem. Solenergi är ett mer miljövänligt alternativ. Forskningprogrammet ÅSC, som avslutades 2004, hade därför som mål att skapa en så stabil kunskapsbas att svenska företag kan delta på bred front i den industriella exploateringen av solenergitekniken. https://www.mistra.org/forskningsprogram/asc/1996-200475 MSEK. Energimyndigheten har finansierat 75 MSEK.Uppsala universitet· Avslutad MAaFdefault.jpg– Mikrobiell antagonism mot svamparSvampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender. https://www.mistra.org/forskningsprogram/maaf-mikrobiell-antagonism-mot-svampar/1996-200365 MSEKSLU· Avslutad SWECLIMdefault.jpg Svenskt regionalt klimatmodelleringsprogramForskningsprogrammet SWECLIM, som avslutades 2003, utvecklade regionala klimatmodeller för Sverige och norra Europa vilket gör att det nu är möjligt att studera klimatförändringar på regional nivå. Under programperioden etablerades Rossby Centre vid SMHI som ett forskningscentrum för klimatmodellering. https://www.mistra.org/forskningsprogram/sweclim/1996–200366,7 MSEK.SMHI· Avslutad KAMdefault.jpg– Kretsloppsanpassad massafabrikForskningsprogrammet KAM, som avslutades 2004, hade som övergripande målet att utveckla lösningar som minimerar användningen av icke-förnybara resurser och ett mer effektivt utnyttjade av biomassors energipotential. Flera av de lösningar som togs fram inom programmet används idag i stor skala av industrin i både Sverige och i andra länder. https://www.mistra.org/forskningsprogram/kam-kretsloppsanpassad-massafabrik/1996–200390 MSEKSkogsindustrins tekniska forskningsinstitut, STFI· Avslutad ByggMISTRAdefault.jpg– Kretsloppsanpassat byggandeHus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. https://www.mistra.org/forskningsprogram/byggmistra/1996–200239 MSEKChalmers· Avslutad UTVÄGARdefault.jpg– Vägar till hållbar utveckling: beteenden, organisationer, strukturerProgrammet UTVÄGAR, som avslutades 2001, lyckades få fler forskare inom den humanvetenskap att ägna sig åt miljöforskning. Deras medverkan har bland annat ökat förståelsen om hur individers värderingar och beteenden formas. https://www.mistra.org/forskningsprogram/utvagar/1996–200122 MSEKLunds universitet· Avslutad
Avsnitt 5Forskarporträtt Hon vill se fler möten kring frågor i Arktis Samtal är ett viktigt verktyg för utvecklingen av Arktis enligt Annika E. Nilsson. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-annika-e-nilsson-ser-moten-i-arktis/ AnnikaE_600x600.jpg Erik Andreasson hoppas på förädlad potatis Läs om forskaren som vill att genmodifierade grödor ska få börja säljas för miljöns skull. https://www.mistra.org/nyhet/miljon-ar-den-stora-forloraren-nar-gentekniken-ratas/ Erik-Andersson_600x600.jpg Han pusslar ihop ett klimatneutralt Sverige Vår nya klimatlag ställer krav på omställning av samhället enligt Lars Zetterberg https://www.mistra.org/nyhet/ingenjoren-som-pusslar-samman-ett-klimatneutralt-sverige/ LarsZ_600x600.jpg Neal Haddaway lär ut att undvika misstag Läs mer om forskaren som reser världen runt för att lära ut systematiska utvärderingar. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-neal-haddaway-lar-ut-hur-vi-kan-undvika-misstag/ Neal-H_600x600.jpg Hon arbetar för att ge våra textiler nytt liv Åsa Östlund vill ändra på att merparten av de kläder vi köper hamnar i soporna. https://www.mistra.org/nyhet/forskarportratt-asa-ostlund-ger-textiler-nytt-liv/ ÅsaÖ_600x600.jpg Malin Mobjörk visar hur olika hot hänger ihop Läs om forskaren som ser på säkerhetsrisker i spåren av ett ändrat klimat. https://www.mistra.org/nyhet/malin-mobjork-vill-visa-hur-olika-hot-hanger-ihop/ MalinM1_600x600.jpg Avsnitt 7Fem frågor till Lena Treschow Torell, Mistras ordförande som nu slutar i styrelsen Hur känns det att lämna ordförandeklubban i Mistra efter sex år?Jag var faktiskt aktiv i styrelsen redan 1994 då jag satt med en period, så jag har varit med betydligt längre – ändå från starten. Jag har suttit med i många olika styrelser i både näringslivet och akademin, men Mistra har varit ett av de absolut mest intressanta uppdragen. Just nu är jag styrelseledamot i Investor, SKF och SAAB, och är dessutom ordförande för Chalmers så jag har att göra. Men jag kommer sakna den fantastiska bredden på personer, med toppkompetens från helt olika sektorer. Att Mistras uppdrag är så brett och kräver samverkan mellan akademin, näringslivet och det politiska systemet gör också att alla i styrelsen anstränger sig, ingen har kunnat dominera, utan det har varit väldigt ödmjuka och givande möten. Med den långa blicken du har, hur har synen på miljöfrågor och forskningen inom området förändrats genom åren?I början var det uppförsbacke. Då var det här med stora tvärvetenskapliga program nytt, och miljöintresse var fortfarande mycket näbbskor och stora sjalar. Inte något som det talades om i företagens styrelser. Inom politiken har det hela tiden varit ett högt tryck när det gäller miljön, men det var en utmaning att sälja in miljöfrågor på tekniska högskolor och i industrin. De stora bolagen var ändå tidigt ute och såg potentialen, och idag ingår miljötänkande i de flesta svenska företags affärsmodeller. Det är en häftig utveckling!Jag vet själv från min egen tidigare forskning på Chalmers som handlade om litiumbatterier, att då fanns det inte på kartan för Volvo att ta in något sådant i sina bilar. Idag vet vi ju hur snabbt det området utvecklas.I början fokuserade vi på naturvetenskapliga och tekniska forskningsprogram i Mistra. Men nu har vi redan bra tekniska lösningar för att åtgärda många miljöproblem. För att komma framåt handlar det mer om att få till nya lagar, ändra beteenden och få med storindustrin för att få upp volymen på smarta nya innovationer. Därför har vi fokuserat allt mer på samhällsvetenskaplig forskning på senare år. Bland annat har finansbranschen fått upp ögonen för miljö och hållbarhet genom våra nya program vid Handelshögskolan i Stockholm. Nästa steg har blivit att även engagera humanister i programmet The Seed Box som leds från Linköpings universitet, så nu har vi verkligen hela forskningsbredden i våra satsningar. Vad är du mest stolt över att ni genomfört under dina år som ordförande då Mistra investerat drygt en miljard i olika satsningar?Jag vill nog inte lyfta fram något speciellt, vi har gjort så mycket. Men om jag istället ska ta en oväntad framgång är det vår satsning på båtbottenfärger. Där var starten för över tio år sedan att några forskare hade en ganska vild idé för hur de skulle stoppa havstulpaner från att fästa på båtar. Nu efter många års arbete i bland att ett forskningsprogram vi finansierade finns den giftfria färgen framme och har fått patent världen över. Jag gillar också vårt program Mistra Innovation som ger mindre företag möjlighet att knyta sig till universitet och forskningsinstitut. Det gör att de kan utveckla sina idéer på ett sätt som de inte skulle ha möjlighet till annars, och komma fram med nya smarta innovationer.Jag har arbetat i många bolagsstyrelser och ser att bolagen gärna rekryterar personer med kompetens från Handelshögskolan i Stockholm. Samtidigt har jag varit bekymrad över hur svagt Handels har varit på miljöområdet. Därför är jag väldigt nöjd och det känns otroligt viktigt att de nu med Mistras stöd gör rejäla satsningar på hållbar utveckling både i forskning och utbildning. Nu får de som studerar på Handels med sig ett miljötänkande – det kommer att hjälpa näringslivet att utveckla nya hållbara affärsmodeller. Miljöfrågorna utvecklas hela tiden, liksom forskningspolitiken och samhällets behov – hur ser du att Mistra ska följa med och bidra även framöver?Jag är trygg med att vi är effektiva och lättfotade i att hitta rätt forskningsområden. Vi har valt att låta Mistra ta in utomstående experter för att utvärdera potentialen för nya satsningar inom intressanta områden, och istället ha ett mindre kansli med kompetens att rigga forskningsprogram som inte kör på i tidigare hjulspår. Det gör att vi kan vara dynamiska och arbeta med stor bredd.Jag är också trygg med att vi levererar. Vi genomförde en stor utvärdering av effekterna från våra över 30 forskningsprogram för några år sedan, och nyligen gick en expertpanel igenom våra klimatssatsningar. Båda gav ett gott betyg och visade att vi varit till nytta och gett nya lösningar som bidrar till att lösa olika miljöproblem. Budskapet är att våra långsiktiga program som bjuder in aktörer tidigt i arbetet är rätt väg att gå för att skap den typen av forskning som kan ändra på processer i samhället och göra det mer hållbart.Något jag önskar att jag gjort och som jag kan ge som råd till nästa ordförande är att även utvärdera det akademiska genomslaget. Vad är till exempel värdet för forskare av att doktorera och göra karriär inom ett Mistraprogram? Det är jag nyfiken på. Vad mer av allt det som nu genomförs kommer du att följa nyfiket när du lämnar styrelsen i sommar?Eftersom jag själv har en bakgrund inom nanoteknikforskning är det extra spännande med programmen om nanoteknik och smarta material, där finns det en stor potential. Det ska också bli intressant att se vad som kommer ut av satsningen på grön humaniora i Linköping. Det är en djärv satsning som etablerar det nya forskningsfältet om hur människan reagerar på förändringarna som sker i samhället och hur vi kan hitta gemensamma vägar för att ställa om det i mer hållbar riktning.Så jag kan bara säga till styrelsen: Lycka till och mer nytt på samma sätt! Avsnitt 7 del2Varför hållbara investeringar? Klas Eklund, hållbarhetsekonom på SEB samt ledamot i Mistras styrelse och Mistras kapitalförvaltningskommitté. Pengar har mer med hållbarhet att göra än man kanske tror. För det första krävs det kopiösa mängder finansiella resurser för att investera i hållbar teknik och energisystem. För det andra är det bra om man sätter ett pris på miljön, värderar den i pengar. Det sätter tryck på företagen och den finansiella sektorn att investera rätt och ta hänsyn till miljön. Finanssektorn är extremt viktig, det är ju den som kanaliserar de pengar som ska gå till investeringar. Det är finanssektorn som sätter betyg på krediter, alltså kreditvärdighet. Det är finanssektorn som bestämmer börsvärden. Allt sådant är signaler som påverkar företags investeringar, och vill och hoppas vi att investeringarna ska blir grönare så måste det avspegla sig i priserna, kreditvärderingarna och börserna. Och det är finansmarknaden som sköter allt det.
     Finanssektorn har börjat intressera sig mycket mer för hållbarhet de senaste åren. Dels beror det ju på att miljöeffekterna av till exempel den globala uppvärmningen är tydligare, dels att det hänt mycket med de politiska beslutsfattarna. Det som hände på Parismötet, att G7 med de stora länderna har sagt att de så småningom inte ska ta upp mer fossila bränslen ur marken, och inte minst de svenska miljömålen. Allt det visar att det är allvar, och därför måste finanssektorn ta hänsyn till miljön.
     Finanssektorn kan absolut spela en mer aktiv roll, och det är på gång. Det sker på olika sätt, till exempel att banker tar mer hänsyn till miljön när de beviljar krediter, att bankerna utvecklar hållbara produkter som exempelvis gröna obligationer och att fonder blir mer transparenta med sitt miljöavtryck. På alla de här områdena sker det en snabb utveckling, så finanssektorn kommer spela en mer pådrivande roll för klimat och bättre miljö.
     Mistra kan göra flera saker. Dels ägnar sig stiftelsen åt att stötta forskning om hållbar miljö, dels vill kapitalförvaltningen också vara hållbar. Det vill säga, vi ska investera i gröna verksamheter. Vi vill vara ett föredöme och visa andra hur kapitalförvaltning kan vara hållbar.
     Jag tycker att Mistras kapitalförvaltning varit ett föredöme under lång tid, och satsningarna nu på de stora forskningsprogrammen i grön finansiell ekonomi på Handelshögskolan hoppas jag verkligen kommer leda till stora genombrott i forskning och undervisning, som i sin tur kan påverka morgondagens beslutsfattare.
     Misum är ett forskningsprogram vid Handelshögskolan som Mistra har satt igång med en ganska stor donation. Syftet är dels att forska om finansiella systems hållbarhet, dels att ägna sig åt undervisning så att blivande företagsledare, ekonomichefer eller vad de blir, redan från början ska kunna ta hänsyn till olika miljöeffekter i sitt arbete i företag.
     När det gäller framtiden för Mistras kapitalförvaltning är en viktig uppgift att helt enkelt bli ännu bättre på att gå igenom vår portfölj i alla dess delar. Vad betyder ett företag vi äger, vad gör det och hur kan vi vara säkra på att det uppför sig bra ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv? Och hur kan vi sätta ännu mer press på de som förvaltar våra pengar, så att de i sin tur gör samma läxa med de företag de investerar i? Så vi ska höja vår kompetens och sätta hårdare tryck på de som förvaltar våra pengar.
Avsnitt 8Vi som jobbar på Mistra Åke IverfeldtÅke-Iverfeldt-1-16-Foto-Anette-Andersson.pngVDake.iverfeldt(at)mistra.orgTel: 08 791 10 24Mobil: 070 732 03 17 Johan EdmanJohan-Edman-16.pngProgramansvarigjohan.edman(at)mistra.orgTel: 08 791 10 28Mobil: 070 732 40 73 Birgitta Jonsson PalmgrenBirgitta-Jonsson-Palmgren-16.pngAdministrativ chefbirgitta.jonssonpalmgren(at)mistra.orgTel: 08 791 34 80Mobil: 070 344 54 66 Christopher Folkeson WelchChris-Folkeson-Welch-16.pngProgramansvarigchris.welch(at)mistra.orgTel: 08 791 10 26Mobil: 070 732 30 74 Malin LindgrenMalin-Lindgren-16.pngKommunikationsansvarigmalin.lindgren(at)mistra.orgTel: 08 791 10 27Mobil: 076 112 37 00 Thomas NilssonThomas-Nilsson-16.pngProgramansvarigthomas.nilsson(at)mistra.orgTel: 08 791 10 22Mobil: 070 629 88 12 Linnea KassmoLinnea-Kassmo-16.pngKontorskoordinatorlinnea.kassmo(at)mistra.orgTel: 08 791 10 23Mobil: 070 659 09 60 Josefin LönbergJosefin-Lönberg-16.pngEkonomjosefin.lonberg(at)mistra.orgTel: 08 791 10 25Mobil: 070 732 25 92